ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16010488101นายโชติรส เสงี่ยมศักดิ์Mr. Chotiros Sangiamsakภาษาอังกฤษ 
26012236213นางสาวเบญจวรรณ มุ่งหมายMiss Benchawan mungmaiการประถมศึกษา 
36010207212นางสาวปริตตา สมีรายmiss.paritta sameerayการสอนภาษาจีน 
46010207123นางสาวศิริลักษณ์ อุโมงค์miss Sirilak Aumongการสอนภาษาจีน 
56010207213นางสาวปาริชาติ บุญยศMiss Parichat Boonyosการสอนภาษาจีน 
66010207229นางสาวอนุตรา นามปัญญาMiss Anutra Nampanyaการสอนภาษาจีน 
76010207223นางสาวศุภมาส จารัตน์Miss Suphamat Jaratการสอนภาษาจีน 
86010068222นายเอื้อมงคล ดอกรักAuemongkol Dokrakพลศึกษา 
96012247214นางสาวณัฐชญา กิตยาพันธ์Miss Natchaya Kittayaphan ภาษาไทย 
106012258116นางสาวชลธิชา มั่นคงMiss Chonticha Mankhongสังคมศึกษา 
116010414204นายอภิสิทธิ์ ทุมดวงMr. Apisit Thumdaung วิทยาศาสตร์ 
126010207101นายภาณุพงษ์ วรรณกูลMe.Panupng Vannagulการสอนภาษาจีน 
136010207126นางสาวสุดารัตน์ พรมตาMiss Sudarat Promtaการสอนภาษาจีน 
146012258131นางสาวอุบลวรรณ แก่นอ้วนMiss Ubonwan keanouanสังคมศึกษา 
156010414228นางสาวอรอนงค์ บัวพงษ์ชนMiss.Onanong Buaphonchonวิทยาศาสตร์ 
166012247221นางสาวรัตนากร อัมภรัตน์Miss Rattanakorn Amparatภาษาไทย 
176010414215นางสาวปาลิตา คำลีมัดMiss. Palita Kumleemadวิทยาศาสตร์ 
186010488213นางสาวนภัสวรรณ สุบินยังMiss Napatsawan Subinyangภาษาอังกฤษ 
196012247224นางสาวสใบทอง จำใบMiss Sabaitong Chambaiภาษาไทย 
206012721101นางสาวกุลสตรี สายบุตรMiss Kullasatri Saybutการศึกษาปฐมวัย 
216010414125นางสาวสุธิดา ชมภูประเภทMiss.? Suthida? Chomphoopraphetวิทยาศาสตร์ 
226010392120นางสาวมาลินี ทวีชาติMiss.Malinee Thaweechatคอมพิวเตอร์ศึกษา 
236012247103นายพัชรพล เสงี่ยมศักดิ์Mr. Patcharapon Sangiamsakภาษาไทย 
246010488115นางสาวนิชามล สังฆะพรหมMiss Nichamon Sangkhaphromภาษาอังกฤษ 
256010488128นางสาวอรปรียา บุญอ้อมMiss Onpreeya Boonaomภาษาอังกฤษ 
266010488114นางสาวนัทธ์ชนัน สายสินNutchanan Saisinภาษาอังกฤษ 
276010633108นางสาวกาญจนา ซุยซวงMiss.Karnchana Suisuangคณิตศาสตร์ 
286012258110นายอธิวัฒน์ จันเจือMr.Atiwat Janjueสังคมศึกษา 
296012236209นางสาวดวงฤทัย กณารักษ์Miss.Duangruethai Kanarakการประถมศึกษา 
306010488121นางสาวมาริอันเน ชิรูด์Miss Marianne Giroudภาษาอังกฤษ 
316012236204นางสาวกิ่งแก้ว พิมโคตรMiss. kingkaew pimkortการประถมศึกษา 
326010207106นางสาวเกศิณี ศิริบุตรMISS Kasinee Siributการสอนภาษาจีน 
336012236220นางสาวรัชนีกร วังสำเภาMiss Ratchaneekorn Wangsampaoการประถมศึกษา 
346012236101นายกัญจน์วรา มูลจิตร์mr.kunwaraการประถมศึกษา 
356010414128นางสาวอรริสา อยู่สินMiss Aornrisa Yoosinวิทยาศาสตร์ 
366010207111นางสาวนลินี ศรีบุญเรืองMiss Nalinee Sriboonruangการสอนภาษาจีน 
376010488226นางสาวสุพัตรา บุญศิริMiss Supattra Boonsiriภาษาอังกฤษ 
386010207115นางสาวพัชราภรณ์ นนตาMiss Patcharaporn Nontaการสอนภาษาจีน 
396010633119นางสาววรรณภา พละศักดิ์Miss Wannapha Palasakคณิตศาสตร์ 
406010488229นางสาวอาภัสรา พิลาMiss Apatsara Pilaภาษาอังกฤษ 
416010414113นางสาวทิพย์อุบล อุปแก้วMiss Tipubon Upkaew วิทยาศาสตร์ 
426010207122นางสาวศิริกานต์ดา จันทร์ดวงศรีMiss.Sirikanda Janduangsriการสอนภาษาจีน 
436010414103นายฤทธิเกียรติ พัตรภักดิ์Mr.Ritthikiat phatphakวิทยาศาสตร์ 
446010068109นายธนากร มูลมณีMr.Thanakron Moomaneeพลศึกษา 
456012247209นางสาวขนิษฐา แสงเนตรMiss Khanittha Seangnateภาษาไทย 
466012236215นางสาวปิยะพร หม่องคำทิMiss piyaporn mongkhamtiการประถมศึกษา 
476010414209นางสาวจิราภรณ์ ใจทองMiss.Jiraporn Jaithongวิทยาศาสตร์ 
486012236102นายทินกร ศิริชนะMr. Thinnakorn Sirichanaการประถมศึกษา 
496012247227นางสาวเสาวลักษณ์ อุตม์ทองMiss.Saowaluk Autthongภาษาไทย 
506012236203นางสาวกนกพร ทาลาMiss. Kanokporn Talaการประถมศึกษา 
516012236212นางสาวบุษบง เพียรใจmiss.butsabong paenjaiการประถมศึกษา 
526010068231นางสาวสายธาร วงศ์พินิจMiss Saitharn Wongpinipพลศึกษา 
536012258114นางสาวจุฑาทิพย์ ลุมาศMiss Juthathip Lumasสังคมศึกษา 
546010068233นางสาวอรพรรณ สุคะตะMiss Orrapan Sukhataพลศึกษา 
556012236127นางสาวหงษ์ธิวากร พันธ์แก่นMiss Hongthiwakon Phankaenการประถมศึกษา 
566012236231นางสาวรัชนีกร หงษ์มณีMiss.Ratchaneekon Hongmaneeการประถมศึกษา 
576012236108นางสาวเจนจิรา เรืองคำMiss Chenchira Rueangkhamการประถมศึกษา 
586012236210นางสาวธมลวรรณ สายสุวรรณMiss.Thamonwan Saisuwanการประถมศึกษา 
596012247120นางสาวเพชราพร บุญจั้งMiss Petcharaporn Boonjangภาษาไทย 
606010414119นางสาวรชตวรรณ บุญกองMiss.Rachathawan boonkongวิทยาศาสตร์ 
616010414208นางสาวเกศราพร บรรเทาMiss Ketsaraporn Bantaoวิทยาศาสตร์ 
626010392208นายสุรศักดิ์ อาษาสุขSurasak Arsasukคอมพิวเตอร์ศึกษา 
636010414116นางสาวพัฒนาพร ระยับศรีMiss Phatthanaphon Rayapsriวิทยาศาสตร์ 
646010392212นางสาวชลลดา นางวงษ์Miss chonlada nangwongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
656012247223นางสาววิไลวรรณ ศิลารักษ์Miss.Wilaiwan Silarakภาษาไทย 
666012258212นางสาวกนกวรรณ ทิพย์รักษ์Miss. Kanokwan Thiprakสังคมศึกษา 
676012258216นางสาวชลิดา ทองปัญญาMiss Chalida Thongpunyaสังคมศึกษา 
686012258220นางสาวนิภาพร ขันคำMiss.Niphaporn KhunKhumสังคมศึกษา 
696012258210นายอรรถพล คำโฮมMr.Atthaphon Khamhomeสังคมศึกษา 
706012258231นางสาวอภิชญา เหรียญทองMiss.Apichaya Rianthongสังคมศึกษา 
716012258209นายอดิศักดิ์ องอาจMr.Adisak Aongardสังคมศึกษา 
726012258221นางสาวพรนิภา นามปัญญาMiss Pornnipa Nampanyaสังคมศึกษา 
736012258118นางสาวณัฐนรี ปาวะรีMiss.Natnaree Pawareeสังคมศึกษา 
746012247129นางสาวอัญชุลีมาศ สมบูรณ์บุตรMiss Ahuchuleemad Somboonbut ภาษาไทย 
756012258224นางสาวศิริลักษ์ สืบสัตย์Miss.Sirilak Suepsatสังคมศึกษา 
766010414201นายธวัชชัย พรมเหลาMr.Tawatchai Promlaoวิทยาศาสตร์ 
776012247215นางสาวธนาวดี วงษ์ราชMiss Thanawadee Wongratภาษาไทย 
786012258204นายชัยสิทธิ์ แก้วโสภาMr.chaiyasit keawsopaสังคมศึกษา 
796012247208นางสาวกัลญารัตน์ คณะนาMiss kanyarat khanana ภาษาไทย 
806012247217นางสาวปนัดดา ปรือปรักMissPanadda Prueprakภาษาไทย 
816010207103นางสาวกนกนภัส ศรีสุวรรณMiss kanoknapat srisuwanการสอนภาษาจีน 
826010207121นางสาวศรัณยา สมหวังMISS? SARANYA? SOMWANGการสอนภาษาจีน 
836012258107นายพิชิตชัย ศิวินัยMr.Phichitchai Sivinaiสังคมศึกษา 
846012258206นายประวิทย์ อ้อยบำรุงMr.Prawit Aoybamrungสังคมศึกษา 
856012258226นางสาวสุทารัตน์ นามวงษ์Miss Sutarat Namwongสังคมศึกษา 
866012258202นายจิตติพงษ์ ชินศรีMr.? Jittipong? chinnasriสังคมศึกษา 
876012247122นางสาววรรณวิสา ต้นโพธิ์Miss.Wunwisa Tonpoภาษาไทย 
886012247117นางสาวเบญจวรรณ มีธรรมMiss Benchawan Mithamภาษาไทย 
896012247226นางสาวสุชาวดี ชิณวงศ์Miss.Suchawadee Chinnawong ภาษาไทย 
906012258208นายศิวกร อร่ามเรืองMr.Chiwakorn Aramruengสังคมศึกษา 
916010392113นางสาวฐานิกา ไก่แก้วmiss. thanika kaikaiwคอมพิวเตอร์ศึกษา 
926012258228นางสาวอมรทิพย์ พลศักดิ์Miss Amornthip palasakสังคมศึกษา 
936012247108นางสาวกัญญารัตน์ จันทะเหลาMiss. Kanyarat Jantalao ภาษาไทย 
946010414118นางสาวมินตรา บัววงค์Miss. Mintra Buawongวิทยาศาสตร์ 
956012236104นางสาวกัญญารัตน์ เจริญสุขMiss Kanyarat Charoensukการประถมศึกษา 
966010414206นางสาวกนกอร ประเสริฐสังข์Miss kanokon prasertsangวิทยาศาสตร์ 
976012236217นางสาวพิมชนก รอบรู้Miss Pimchanok Robrooการประถมศึกษา 
986012721125นางสาวสุจิตรา บุญตาMiss Sujitta boontaการศึกษาปฐมวัย 
996012721117นางสาวภัทราภรณ์ สุภาพMiss.Pattharaporn supap การศึกษาปฐมวัย 
1006010633223นางสาวสันต์หทัย แสนสุขMiss.Sanhathai Saensukคณิตศาสตร์ 
1016010068211นายนิติภัทร คันศรMr.Nitipat Kansornพลศึกษา 
1026012721119นางสาวภิรมย์พร ไชยวรรณmiss.Phiromporn chaiyawanการศึกษาปฐมวัย 
1036010633203นายนัทธพงศ์ สมศรีMr.Natthaphong Somsriคณิตศาสตร์ 
1046010633107นายอุกฤษฏ์ บัวพันธ์Mr.U-krit Baupanคณิตศาสตร์ 
1056012247118นางสาวปาจรีย์ พรมภักดิ์Miss Pajaree Prompakภาษาไทย 
1066010207209นางสาวดวงธิวา ธิษาชัยMiss DUANGTIWA THISACHAI การสอนภาษาจีน 
1076010207128นางสาวสุภาภรณ์ วรรณทองMISS SUPAPORN WANTHONGการสอนภาษาจีน 
1086012236219นางสาวมยุรี ศีวิเศษMiss Mayuree sriwiset การประถมศึกษา 
1096010392110นางสาวกนกวรรณ คำผงMiss Kanokwan Khamphongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1106012236206นางสาวจิราภรณ์ จำปาจูมMiss Jiraporn Jampajoomการประถมศึกษา 
1116010633105นายศรชัย กันทองMr.Sornchai Kunthongคณิตศาสตร์ 
1126010488225นางสาวสุชาดา อนุราMiss Suchada Anuraภาษาอังกฤษ 
1136012236129นางสาวอรอนงค์ จันทิมาลMiss Onanong Janthimanการประถมศึกษา 
1146012236214นางสาวปวีณา ทองบุญMiss Paweena Thongboonการประถมศึกษา 
1156012236201นายทศพล ทองอร่ามMr. Thossaphol Thongaramการประถมศึกษา 
1166012236121นางสาววรลักษณ์ ไกรรามMiss Woralak Krairamการประถมศึกษา 
1176012236112นางสาวบรรณสตรี โวหารmiss banasatree wohanการประถมศึกษา 
1186012236117นางสาวพัชรพร มณีจันทร์misspatcharaporn maneechanการประถมศึกษา 
1196012247130นางสาวอารียา ศรีสิงห์Miss Areeya Srising ภาษาไทย 
1206012236119นางสาวมยุรดา กลมสินธิ์miss mayurada klomsinการประถมศึกษา 
1216012258211นางสาวกนกกาญจน์ แก้วสมุทร์Miss Kanokkan kaewsamutสังคมศึกษา 
1226012247126นางสาวสุกานดา การัตน์Miss Sukanda Karatภาษาไทย 
1235910414207นางสาวจิรดา กาญจนพัฒน์Miss Jirada Kanjanapatวิทยาศาสตร์ 
1245910414324นางสาวเดือนฉาย อินจำปาMiss. Duanchai lnchampaวิทยาศาสตร์ 
1256012247131นางสาวสุพัตรา สมานMiss Supattra Samanภาษาไทย 
1266012247206นางสาวกชกร คำชัยMiss Kotchakorn Khamchaiภาษาไทย 
1276012247210นางสาวจิราวรรณ จิตรวงษ์Miss Jirawan Jittawongภาษาไทย 
1286012721201นางสาวขนิษฐา เชื้อไชยMiss Khanitha Chueachaiการศึกษาปฐมวัย 
1296012236221นางสาววราภรณ์ สุระพลMiss waraporn suraponการประถมศึกษา 
1306012236225นางสาวสุภาพร ผาดีMiss.Suphaphorn Phadeeการประถมศึกษา 
1316012258215นางสาวชลดา ชัยนามMiss Chonlada? Chainam?สังคมศึกษา 
1326010488113นางสาวธิติยา แก้วพาปราบMiss Titiya Kawpaprabภาษาอังกฤษ 
1336012236205นางสาวจันทร์จิรา พิมศรีMissJunjira Phimsriการประถมศึกษา 
1346012236130นางสาวอารีรัตน์ โสภาลีmiss arreerat sopaleeการประถมศึกษา 
1356010414223นางสาวสาลินี ลำดวนMiss. Salinee Lamduanวิทยาศาสตร์ 
1366010414126นางสาวสุนิสา สำเภาMiss Sunisa Sampao วิทยาศาสตร์ 
1376012258120นางสาวธิดารัตน์ พิมผุยMiss Tidarat pimpuyสังคมศึกษา 
1386010414231นายสรศักดิ์ ปัญญาคมMr. Sorasak Panyakomวิทยาศาสตร์ 
1396012236106นางสาวจันทร์จิราพร น้อยมิ่งmiss janjiraporn noimingการประถมศึกษา 
1406010414224นางสาวสุจิตรา บุญทันMiss Sujitra Boonthunวิทยาศาสตร์ 
1416010392221นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีชาMiss Yaowalak Srichaคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1426010392223นางสาวศิริญากร สีหะวงษ์Miss. Siriyakorn Sihawongคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1436010414220นางสาวลลิตา ยาหอมMiss Lalita Yahomวิทยาศาสตร์ 
1446010068118นายศักดิ์ดา ดวงเสนาะMr. Sakda Duangsanaoพลศึกษา 
1456010414130นางสาวอาภัสรา เพียงตาMiss. Apatsara Peangtaวิทยาศาสตร์ 
1466010068208นายธนศักดิ์ วงษ์ขันธ์Mr.Thanasak Wongkhanพลศึกษา 
1476012721218นางสาวภัศราวรรณ พานิชMiss patsarawan panitการศึกษาปฐมวัย 
1486010633232นางสาวณัฐริกา สุภาษรmiss nadtarika supasonคณิตศาสตร์ 
1496012236118นางสาวพิไลวรรณ แก้วเขียวMiss Pilaiwan kaeokhiaoการประถมศึกษา 
1506010068203นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์เพ็งMr. Narongsak Chanphengพลศึกษา 
1516010207228นางสาวสุมินตรา น้อมระวีMiss Sumintra Nomraweeการสอนภาษาจีน 
1526010488221นางสาวมิ่งขวัญ พวงคตMs.Mingkuan Puangkotภาษาอังกฤษ 
1536010488108นางสาวจิราพร รัตนวันMs. Chiraporn Rattanawanภาษาอังกฤษ 
1546010068107นายทศพร ทองคำMr. Thotsaporn Thongkhamพลศึกษา 
1556010414229นางสาวอัมภวา บุญมางำMiss Amphawa Boonmangamวิทยาศาสตร์ 
1566010414115นางสาวปรียา ชื่นใจMiss Preeya Chuenjaiวิทยาศาสตร์ 
1576012721223นางสาวศิริประภา กองแก้วMiss Siriprapa kongkaewการศึกษาปฐมวัย 
1586012721112นางสาวนุชจรินทร์ บุทธนาMiss Nutjarin Buttanaการศึกษาปฐมวัย 
1596012721203นางสาวจิตรวี เเสนสีแก้วMiss Jitravee Saensekaewการศึกษาปฐมวัย 
1606010633225นางสาวสุพัตตรา ศรีละพันธ์Miss Suphattra Silaphanคณิตศาสตร์ 
1616010488212นางสาวธนาภรณ์ เศษบุญMiss Thanaporn Setboonภาษาอังกฤษ 
1626010488126นางสาวสุธิตา ศรีจันทร์Miss Suthita Srichanภาษาอังกฤษ 
1636010633122นางสาวศิริลักษณ์ บุดดาMiss. Sirilak Buddaคณิตศาสตร์ 
1646010633111นางสาวชฎาภา ศิลาวงศ์Miss Chadapa Silawong คณิตศาสตร์ 
1656010633227นางสาวอัจฉริยา มารศรีMiss Atchariya Marasriคณิตศาสตร์ 
1666010633219นางสาววรรณวิษา พันจันดาMiss Wanwisa Phanjandaคณิตศาสตร์ 
1676010633205นายเหนือเมฆ ร่มรื่นMR.NUERMAK ROMRUENคณิตศาสตร์ 
1686010633220นางสาวศันสนีย์ แก้วใสMiss Sansanee Kaewsaiคณิตศาสตร์ 
1696010633124นางสาวสุกัญญา อินทาMissSukanya Inthaคณิตศาสตร์ 
1706010068210นายธีระวัฒน์ ธุสะดีMr.Teerawat? Tusadeeพลศึกษา 
1716010633229นางสาวอินทิรา ทองติดMiss Inthira Thongthidคณิตศาสตร์ 
1726010488203นายวาริช ศรีเมืองMr. Warit Seemuengภาษาอังกฤษ 
1736010207114นางสาวปาริชาติ รัสษีMiss. Parichat Ratsiการสอนภาษาจีน 
1746012258117นางสาวณัชธิดา กำพุธMiss Natthida Kumphutสังคมศึกษา 
1756010068225นางสาวธนวรรณ ตาแสงMs. Thanawan Tasaengพลศึกษา 
1766010068230นางสาววรรณา นามทองMs.wanna namthongพลศึกษา 
1776010207110นางสาวดารารัตน์ ทองบุญล้อมMiss Dararat Thongboonlomการสอนภาษาจีน 
1786010488214นางสาวนันทวัลย์ ทูลศิลป์์Miss.Nanthawan Thunsinภาษาอังกฤษ 
1796012721206สิบเอกหญิงญาดา แดงเกลี้ยงSgt.Yada Daengkliangการศึกษาปฐมวัย 
1806012721213นางสาวปริตา วรรณเเก้วMiss parita wannakaewการศึกษาปฐมวัย 
1816012258213นางสาวคัทรีน่า ประทุมวงค์miss katreena prathumwongสังคมศึกษา 
1826012258230นางสาวอิสราภรณ์ พวงเกษMiss.Isaraporn Phuangketสังคมศึกษา 
1836012258130นางสาวอารียา ศรีบัวบาลmiss areeya sribuabanสังคมศึกษา 
1846010068206นายทศพร กัญญาพันธ์Mr.Thotsaporn kanyapanพลศึกษา 
1856010068120นายสุริยา วงศ์ศรีMr. Suriya wongsriพลศึกษา 
1866010488111นางสาวณปภัช พัดบุบผาMiss Naphaphat Pudbuppha ภาษาอังกฤษ 
1876010488106นางสาวกิ่งกาญจน์ เทาศิริMiss Kingkarn Thaosiriภาษาอังกฤษ 
1886010488227นางสาวอภัสนันท์ ศรีปัญญาMiss Aphatsanan Sripanya ภาษาอังกฤษ 
1896010488210นางสาวณฐมน บุญชูวิสิฐMiss Nathamon Boonchuwisitภาษาอังกฤษ 
1906010068215นายรุ่งสุริยา สมสร้างMr.Rungsuriya Somsangพลศึกษา 
1916010414210นางสาวจุฑามาศ นาคพันธ์Miss.Jutamat Nakphan วิทยาศาสตร์ 
1926010633117นางสาวมนสิณีย์ วงศ์พิทักษ์Miss Monsinee wongpitukคณิตศาสตร์ 
1936012721216นางสาวฟองจันทร์ ทวีชัยMiss fongchan taweechaiการศึกษาปฐมวัย 
1946010488129นางสาวอัฐภิญญา อนันต์Miss Atthaphinya Ananภาษาอังกฤษ 
1956010068110นายธวัชชัย พวงศรีMr.Thawatchai Puangsriพลศึกษา 
1966010488230นางสาวอิงฟ้า คำแปลMiss Ingfah Khumplareภาษาอังกฤษ 
1976010207124นางสาวสายธาร หลักพรมMiss Saitarn Lakpromการสอนภาษาจีน 
1986010633214นางสาวธันย์ชนก ทองมูลMiss Thanchanok Thongmool คณิตศาสตร์ 
1996010488104นางสาวกฤตยา เมืองรัตน์Miss Krittaya Muangratภาษาอังกฤษ 
2006010488110นางสาวชลธิชา จำปีMiss Chonticha Jumpeeภาษาอังกฤษ 
2016010207225นางสาวสุกัญญา บุญเอนกMiss Sukanya Boonanekการสอนภาษาจีน 
2026010633217นางสาวยุพาพิน เลื่อนลอยเลิศMiss Yupapin Lueanloilertคณิตศาสตร์ 
2036010207105นางสาวกรรณิกา พวงสายMiss kannika puangsaiการสอนภาษาจีน 
2046010207130นางสาวอรญา สุดดีMiss Oraya suddeeการสอนภาษาจีน 
2056012247228นางสาว อภิญญา ขอกลางMiss Apinya khorklangภาษาไทย 
2066010068127นางสาวเบญจมาศ คงยิ่งMiss.benchamat khongyingพลศึกษา 
2076010068126นางสาวธนศิริ พิมสารMiss Thanasiri Pimsanพลศึกษา 
2086010207107นางสาวขนิษฐา กาลเมฆMiss khanittha kalamakeการสอนภาษาจีน 
2096010207109นางสาวณัฏฐิรา หมูทองMiss natthira moothongการสอนภาษาจีน 
2106012236228นางสาวอภิญญา สายคำภาMiss Apinya saikhampaการประถมศึกษา 
2116012236105นางสาวจันญาเรศ ธรรมพรMiss Janyares Thummapornการประถมศึกษา 
2126012236230นางสาวอำไพพร จงรักษ์Miss Ampaiporn Jongrakการประถมศึกษา 
2136010068216นายวรวุฒิ สุขทำMr.Worawut Sukthomพลศึกษา 
2146010068119นายสิทธิชัย คำไชยMr.Sittichai Kumchaiพลศึกษา 
2156010068117นายวัชรัญ พันศิริMr. Vatcharun pansiriพลศึกษา 
2166010068104นายณัฐธนกรณ์ โคตุทาMr.Nuttanakorn chotuta พลศึกษา 
2176012236111นางสาวนฤมล แก้วพวงMiss Naruemon Kaewpuangการประถมศึกษา 
2186012236107นางสาวจุฑารัตน์ บุสภาคMiss Jutharat Busaphakการประถมศึกษา 
2196012236113นางสาวเบญจมาศ ผิวทองMiss Benjamas Piwthongการประถมศึกษา 
2206010068129นางสาวมาริสา ไชยปัญญาMiss.marisa chaipanyaพลศึกษา 
2216010068121นายอนาวิน ภาดีMr.Anawin Phadeeพลศึกษา 
2226010068226นางสาวธิดาพร ศรีสมบัติMiss thidaporn srisombat พลศึกษา 
2236012721210นางสาวธิดารัตน์ บริบูรณ์Miss.Thidarat Boriboonการศึกษาปฐมวัย 
2246012721116นางสาวพิชชาอร เกาะประทุมMiss.Phitcha-on Kaopratumการศึกษาปฐมวัย 
2256012721118นางสาวภัทราวรรณ บุญตาMiss pattrawan boontaการศึกษาปฐมวัย 
2266012721227นางสาวสุพิชญา พรหมพิลาmiss Supichaya prompilaการศึกษาปฐมวัย 
2276012721111นางสาวนันทิยา สุวรรณMiss Nanthiya Suwanการศึกษาปฐมวัย 
2286012721205นางสาวช่อผกา เงินล้วนMiss chophaka ngoenluanการศึกษาปฐมวัย 
2296012721120นางสาวเย็นฤดี โยธีMiss Yenruedee Yotheeการศึกษาปฐมวัย 
2306012721103นางสาวจิตรวรรณ สิริMiss Chitrawan siriการศึกษาปฐมวัย 
2316012721113นางสาวปภาวดี ส่งสุขMiss Paphawadee Songsukการศึกษาปฐมวัย 
2326012721124นางสาวสิดาพร ศรีบุรีMiss Sidaporn Sribureeการศึกษาปฐมวัย 
2336012721105นางสาวชลธิชา เรียมทองMiss Chonthicha Riamthongการศึกษาปฐมวัย 
2346012258108นายวิสสุตพล ศรีอินทร์Mr.Witsuttaphon sriinสังคมศึกษา 
2356010207129นางสาวหงษ์หยก แซ่แต้Miss Hongyok Saetaeการสอนภาษาจีน 
2366010633204นายวัชรากร เผ่าภูรีMr.Wadcharakorn Phaophureeคณิตศาสตร์ 
2376010633104นายพัฒนะ พิมูลชาติMr.Phatthana Phimunchatคณิตศาสตร์ 
2386010068115นายภานุพงศ์ บุญสาลีMr.Panupong Boonsaleeพลศึกษา 
2396010068102นายจักรพล โพธิจักรMr. jakkaphon photijakพลศึกษา 
2406010488224นางสาววิลาวัณย์ หงษาMiss Wilawan Hongsaภาษาอังกฤษ 
2416010068228นางสาวภาวิดา บุญเอิบmiss pavida boonarobพลศึกษา 
2426012247220นางสาวมยุรฉัตร พิมพ์สิงห์Miss Mayurachat Phimsingภาษาไทย 
2436012247211นางสาวจุฬาภรณ์ ละมูลMiss.Chulaphorn Lamulภาษาไทย 
2446012247106นายอัครเดช บัวหอมMr. Akaradech Buahormภาษาไทย 
2456012258115นางสาวจุฬารัตน์ เครือมาศMiss. Jularat Kruematสังคมศึกษา 
2466010068205นายณัฐวุฒิ บุญรีMr.Natthawut Boonriพลศึกษา 
2476012258124นางสาวศศิธร สำนวนMiss.sasithorn sumnuanสังคมศึกษา 
2486012258201นายกิตติศักดิ์ แหวนเงินMr.Kittisak waennguenสังคมศึกษา 
2496012258122นางสาวลลิตา แก้วกัณหาMiss. Lalita Kaewkanhaสังคมศึกษา 
2506012236123นางสาวสุดารัตน์ โสระมัครmiss sudarat soramakการประถมศึกษา 
2516012258105นายธวัชชัย ครองยุทธMr. Thawatchai Krongyutสังคมศึกษา 
2526010414114นางสาวบุษบา อินทาMissButsaba Inthaวิทยาศาสตร์ 
2536010414230นางสาวอุไรวรรณ จันทร์ทงMs.Uraiwan chanthongวิทยาศาสตร์ 
2546010414202นายเรวัต สลัดทุกข์Mr.Rewat Salatthukวิทยาศาสตร์ 
2556010414123นางสาวศิริรัตน์ สมพานเพียงMs. Sirirat Sompanpiangวิทยาศาสตร์ 
2566012236120นางสาวรัชนีกร จินาMiss.Ratchaneekorn Jinaการประถมศึกษา 
2576012236115นางสาวปิยพร หัวคำMiss piyaporn haukhum การประถมศึกษา 
2586012236223นางสาวสุทธิดา สักกุนีMiss Sutthida Sakkuneeการประถมศึกษา 
2596010392201นายฐานันดร นาคดีMr.thanandorn nakdeeคอมพิวเตอร์ศึกษา 
2606010633226นางสาวอรอนงค์ สาเสนาMiss On-anong Sasenaคณิตศาสตร์ 
2616012258109นายสกลรัตน์ แก้วไพรวันMr.Sakolrat Kaewpaiwanสังคมศึกษา 
2626010414217นางสาวเพ็ญจันทร์ สถานพงษ์Miss Penchan Satanpongวิทยาศาสตร์ 
2636010068229นางสาวรัชนีกร แซ่เฮ้งMs.Ratchaneekorn saeheangพลศึกษา 
2646010068224นางสาวช่อผกา บุญจอมMiss Chophaka Boonchom พลศึกษา 
2656010068232นางสาวสุวัจณี ทองบ่อMiss Suwajchanee Thongborพลศึกษา 
2666010068124นางสาวชลธิชา จ่าพุลีMiss chonticha japuleeพลศึกษา 
2676012721104นางสาวจิรพรรณ แก้วธรรมMiss Chirapan Kaewthamการศึกษาปฐมวัย 
2686010068227นางสาวปรียาภา นันทวีMiss Preeyapa Nantaweeพลศึกษา 
2696012721209นางสาวทิพวรรณ เอื้อสามาลย์Miss Thipphawan Aueasamanการศึกษาปฐมวัย 
2706010207201นายสุนันท์ นำผลMr.SUNAN NAMPHONการสอนภาษาจีน 
2716010068223นางสาวขนิษฐา รุ่งแสงMiss kanitta rungsaengพลศึกษา 
2726010633224นางสาวสุดารัตน์ โคตพันธ์Miss.Sudarat Khotpanคณิตศาสตร์ 
2736012721126นางสาวสุธิดา กาทองmiss suthida kathongการศึกษาปฐมวัย 
2746010633221นางสาวศิรินทรา ขุนาพรมMiss.Sirintra Khunapromคณิตศาสตร์ 
2756012721123นางสาวศิรินดา ฉัตรนุสรณ์Miss Sirinda Chatnusornการศึกษาปฐมวัย 
2766012721102นางสาวขวัญแก้ว ศรีสวัสดิ์missการศึกษาปฐมวัย 
2776010414207นางสาวกุสุมา บุญขวางMiss Kusuma Bunkwhangวิทยาศาสตร์ 
2786010633230นายอนุวัต บุญร่วมMr.Anuwat Boonruamคณิตศาสตร์ 
2796010633218นางสาววชิราภรณ์ เกษอินทร์Miss.Wachiraporn Ket-inคณิตศาสตร์ 
2806012721202นางสาวจันทมณี ศรีภักดิ์Miss Jantamanee Sripakการศึกษาปฐมวัย 
2816012258217นางสาวณัฐกานต์ คันศรMiss Nattakan Khunsonสังคมศึกษา 
2826012721217นางสาวภัทราวดี แสนคำหมื่นMiss Pattarawadee Saenkhammuenการศึกษาปฐมวัย 
2836010068116นายวรวิทย์ สุภาพMr.Worawit Suphapพลศึกษา 
2846010414129นางสาวอังคณา กันนิดาMiss Angkana Kannidaวิทยาศาสตร์ 
2856012236124นางสาวสุทานันท์ ลอยแก้วMiss Suthanan Loikaeoการประถมศึกษา 
2866012236218นางสาวภานุการ ดีสินธุ์Miss Phanukarn deesinการประถมศึกษา 
2876012236222นางสาวศรีสุดา ไชยภาMiss Srisuda Chaiyapaการประถมศึกษา 
2886010488215นางสาวบัวแก้ว สมหวังMiss Buakaew Somwangภาษาอังกฤษ 
2896010488217นางสาวพจมาน พิงพวยMiss Photchaman Phingphuaiภาษาอังกฤษ 
2906010488204นางสาวกัญญารัตน์ มณีปรุMiss Kanyarat Maneepruภาษาอังกฤษ 
2916010488220นางสาวภาวรินทร์ อ่อนสะอาดMiss Pawarin Onsaardภาษาอังกฤษ 
2926010488216นางสาวปรียา พรรณาMiss Priya Panranaภาษาอังกฤษ 
2936010488208นางสาวจิราภา วงษ์ขันธ์Miss Jirapa Wongkhanภาษาอังกฤษ 
2946010488219นางสาวพิศมัย อุปสุขMiss Phitsamai Auppasukภาษาอังกฤษ 
2956010068204นายณัฐพล กลิ่นจันทร์Mr.Natthaphon Glinchanพลศึกษา 
2966010207210นางสาวนภาภรณ์ จันบุญMiss Napaporn Janboonการสอนภาษาจีน 
2976010488130นางสาวสุพัตรา กาวันMiss.Suphattra Kawanภาษาอังกฤษ 
2986010207224นางสาวสิรินพัชร ชื่นบานMiss Sirinphat? Chuenban?การสอนภาษาจีน 
2996010207113นางสาวปัฐมาภรณ์ ทันเกตุMiss. Patthamaphon Thanketการสอนภาษาจีน 
3006010207102นายอดิศักดิ์ พลาดสุMr.Adisak Paladsu การสอนภาษาจีน 
3016010207116นางสาวพัชรี ศรีรักษาphatcharee sriraksaการสอนภาษาจีน 
3026010633215นางสาวปาริฉัตร ปิตะสิงห์Miss Parichart Pitasingคณิตศาสตร์ 
3036010068221นายอภิลักษณ์ แก้วสีใสMr.Apiluk kaewsisaiพลศึกษา 
3046012236116นางสาวผ่องนภา กุลศิริMiss Phongnapha kunsiriการประถมศึกษา 
3056012236114นางสาวประภัสสร บุญส่งMiss Praphatson Bunsong การประถมศึกษา 
3066010068114นายภัทรพล ใจเก่งดีMr.Phattaraphon Jaikengdeeพลศึกษา 
3076012236224นางสาวสุธาสินี โสดีMiss Suthasini Sodeeการประถมศึกษา 
3086012236216นางสาวพรปทุมรัตน์ สุขสานต์Miss Pornpatumrat Suksarnการประถมศึกษา 
3096012236207นางสาวจุฬารัตน์ สุนันทาMiss Jurarat Sunantaการประถมศึกษา 
3106010633216นางสาวพลอยนภัส นวลแย้มMiss Ploynapus Nalyaemคณิตศาสตร์ 
3116010207221นางสาวศันสนีย์ จันทารุณMiss Sansanee Jantaroonการสอนภาษาจีน 
3126012258223นางสาวศรัญญา โพธิ์กระสังข์Miss Saranya Phokrasangสังคมศึกษา 
3136012258119นางสาวทัศนีย์ ศรีราทีMiss Thatsani Srirathiสังคมศึกษา 
3146012258127นางสาวสุนิสา มาสงค์Miss Sunisa Masong สังคมศึกษา 
3156012258219นางสาวธนิตา ทองมนต์Miss Thanita Thongmonสังคมศึกษา 
3166012258113นางสาวกุลสตรี บุรกรณ์Miss kunsatree burakornสังคมศึกษา 
3176012258129นางสาวอรัญญา กุก่องMissAranya Kukongสังคมศึกษา 
3186012247123นางสาววราลี บึงไกรMiss.Waralee Bungkaiภาษาไทย 
3196012258125นางสาวศุภลักษ์ขณา ภาพเทียมMiss Suphalakkhana phaptiamสังคมศึกษา 
3206010633202นายทศพล ผุยอุทาMr.Todsapon Phuiuthaคณิตศาสตร์ 
3216010414122นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์จิโรชธนกุลMiss Phattheera Pongjiroadthanakulวิทยาศาสตร์ 
3226010414109นางสาวจารุวรรณ บรรพชาติMiss Jaruwan Banpachatวิทยาศาสตร์ 
3236010633114นางสาวธนพร พรมดีMiss Thanaporn Promdeeคณิตศาสตร์ 
3246010633129นางสาวอารียา ภาวะพรมMiss Arriya Pawaphrmคณิตศาสตร์ 
3256010633228นางสาวอัญรัตน์ ก่อแก้วMiss Aiyarat Kokaewคณิตศาสตร์ 
3266010633231นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณพงษ์Miss kamonluk suwannapongคณิตศาสตร์ 
3276010633113นางสาวณิศาชล ประถาวรMiss Nisachol Prathawornคณิตศาสตร์ 
3286012247113นางสาวฐาปณีย์ สุขต้นMiss Thapanee Suktonภาษาไทย 
3296010414106นางสาวกนกวรรณ พรรณาภพMiss Kanokwan Pannapobวิทยาศาสตร์ 
3306010414120นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดถาMiss Rattanaporn phattaวิทยาศาสตร์ 
3316010207219นางสาววันวิสาข์ นามวิชาMiss Wanwisa Namwicha การสอนภาษาจีน 
3326010414221นางสาววรัชยา สุเรรัมย์Miss Waratchaya Sureramวิทยาศาสตร์ 
3336012236109นางสาวดลณภัค บุญเลาะMr.donnaphak Boonlorการประถมศึกษา 
3346010488125นางสาวศุภาวรรณ ใจดีMiss Supawan Jaideeภาษาอังกฤษ 
3356010488117นางสาวผุสรัตน์ นัทธีMissPootsarat Nattheeภาษาอังกฤษ 
3366010488222นางสาวลัดดาวัลย์ กันตรงMiss Latdawan Kantrongภาษาอังกฤษ 
3376010207119นางสาววรากรณ์ ศรีสุธรรมMiss Warakorn Srisuthamการสอนภาษาจีน 
3386010414111นางสาวจุฬาภรณ์ หังโสMiss Julaporn Hungsoวิทยาศาสตร์ 
3396010633126นางสาวสุภากร ขันชนะMiss.Supakorn Khunchana คณิตศาสตร์ 
3406010633121นางสาวศิรประภา โคตรวงศ์Miss.Siraprapa Kotwongคณิตศาสตร์ 
3416010633130นางสาวกัญญาภัคพร พรหมดีmiss.Kunyapukkhaphorn Promdeeคณิตศาสตร์ 
3426010068125นางสาวณิชชาภัทร พันธเสนmissพลศึกษา 
3436010079223นางสาววรวรรณ สุดเนตรMiss worawan sutnetดนตรีศึกษา 
3446010079219นายอรัญ ผาก่ำMr.Aran Phakamดนตรีศึกษา 
3456012247119นางสาวปิลันธร สมศักดิ์Miss Pilanthorn Somsakภาษาไทย 
3466010079123นางสาววรดา สุดเนตรMiss Worada Sutnetดนตรีศึกษา 
3476010079208นายพงศกร ศรีสกุลMr. Phongsakon sisakunดนตรีศึกษา 
3486012258225นางสาวสายธาร พันธ์แก่นMiss Saithan Phankanสังคมศึกษา 
3496012258229นางสาวอรัญญา ใจเพ็ชรMiss Aranya Chaiphetสังคมศึกษา 
3506012247116นางสาวนาริตา พรประภาMiss Narita Phonpraphaภาษาไทย 
3516012258227นางสาวสุพรรณี ศรีหจันทร์Miss Suphannee Srihajanสังคมศึกษา 
3526012247115นางสาวดวงพร คูณดกMiss Duangphorn Koondokภาษาไทย 
3536012247202นายพชรดนัย อุปมาMr. Pacharadanai Upamaภาษาไทย 
3546012247218นางสาวปานหทัย สมานMiss Panhathai Samanภาษาไทย 
3556012721229นางสาวอรัญญา คงคาหลวงMiss Aranya Kongkahluangการศึกษาปฐมวัย 
3566012247203นายวชิรพันธ์ ศรีสุขาMr. Wachirapan Srisukhaภาษาไทย 
3576012247114นางสาวณัชฌา ทองขาวMiss Nutcha Thongkhaowภาษาไทย 
3586012247229นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิมMiss Attapinya Boontetimภาษาไทย 
3596012247201นายชนายุ พรหมมิ่งMr.Chanayu Prommingภาษาไทย 
3606012721211นางสาวนิตยา ศิริจันทร์Miss. Nittaya Sirichanการศึกษาปฐมวัย 
3616010079107นายนครินทร์ หลักคำMr.Nakharin Lakkhamดนตรีศึกษา 
3626012236125นางสาวศุภิดา คำพันธ์Miss.Suphida Khamphanการประถมศึกษา 
3636012721224นางสาวสิริกานต์ จันทนามMiss. Sirikan Jantanamการศึกษาปฐมวัย 
3646012247205นายสุรศักดิ์ ดงแดงMr. Surasak Dongdaengภาษาไทย 
3656010633222นางสาวสรัญญา สายโสมMiss.Saranya Saisomคณิตศาสตร์ 
3666010633125นางสาวสุธิณี กตะศิลาMiss. Suthinee Katasilaคณิตศาสตร์ 
3676012247213นางสาวฐิติยา ศรีดาวMiss thitiya sridawภาษาไทย 
3686012721228นางสาวสุวรรณี พรมชัยMiss Suwannee Promchaiการศึกษาปฐมวัย 
3696010633127นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองลมุนMiss.Atcharaporn Thonglamoonคณิตศาสตร์ 
3706010414127นางสาวสุภาพร ทองศรีMiss supaporn Thongsriวิทยาศาสตร์ 
3716012721230นางสาวอลิตา ใจทนMiss Alita Jaitonการศึกษาปฐมวัย 
3726010414121นางสาววนาลี เสียงเพราะMiss Wanalee Siangpraoวิทยาศาสตร์ 
3736010414110นางสาวจีรพร ศรีใสMiss Jeeraporn Srisaiวิทยาศาสตร์ 
3746012721129นางสาวหิรัญญา แก้วใสย์Miss Hiranya Kaewsaiการศึกษาปฐมวัย 
3756010068111นายนพรัตน์ สายทีMr.Noppharat Saithiพลศึกษา 
3766010068219นายสิทธิพร พรหมเหลาMr.sitthiporn promlaoพลศึกษา 
3776010633118นางสาวรัตนวลี สุทธิกุลMissRattanawalee Suttikunคณิตศาสตร์ 
3786012721108นางสาวณัฐรีย์ พงษ์วรรณmiss.nattharee pongwanการศึกษาปฐมวัย 
3796012721212นางสาวบุษยามาศ สีตะวันmiss.boodsayamart seetawanการศึกษาปฐมวัย 
3806012721220นางสาวลักขณา พรมลาmiss.lukhana promlaการศึกษาปฐมวัย 
3816012721221นางสาววิภารัตน์ แก้วพวงmiss.wiparut kaewpuangการศึกษาปฐมวัย 
3826012247102นายธนากร สาลีMr.Thanakorn Saleeภาษาไทย 
3836012247225นางสาวสลิลทิพย์ ศรีโพธิ์Miss Salinthip Sriphoภาษาไทย 
3846010207214นางสาวพวงผกา จันทร์แก้วMiss Puangpaka Jankaewการสอนภาษาจีน 
3856012247124นางสาวศิริลักษณ์ คำแสนMiss siriluck khamsaenภาษาไทย 
3866012247128นางสาวอนงค์นาถ บุญกู่Miss anongnat boonkuภาษาไทย 
3876010048116นายนพพล พลอินทร์Mr.noppol pon-inวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3886010079115นายศุภษร ธนะชาติMr. supasorn. thanachatดนตรีศึกษา 
3896012247212นางสาวเจนจิรา กระดานพลMiss Jenjira Kradanponภาษาไทย 
3906010488119นางสาวพัชริดา พรหมจันทร์Miss Patcharida Promjanภาษาอังกฤษ 
3915910414312นางสาวสิรินยา หาระสายMiss Sirinya Harasaiวิทยาศาสตร์ 
3925910488133นางสาววีรานันท์ วชิระอัศวนนท์Miss Weeranan Vachirautsawanonภาษาอังกฤษ 
3936012721204นางสาวชนิภรณ์ ไชยสารMiss chaniporn chaiyasan การศึกษาปฐมวัย 
3945912258113นางสาวกาญจนา สมบัติวงค์MISS KARNCHANA SOMBUTWONGสังคมศึกษา 
3956010068130นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์ทองMiss Rattanaporn vongtongพลศึกษา 
3966010079224นางสาวศิริรัตน์ พันธ์ศิริMiss Sirirat Pansiriดนตรีศึกษา 
3976010414102นายประภาส คำวิเศษMr. prapas kamwisetวิทยาศาสตร์ 
3986010414101นายจักรี สุโพธิ์Mr.jakkree Suphoวิทยาศาสตร์ 
3996010207208นางสาวชลธิชา ศรลัมพ์Miss chonthicha soralamการสอนภาษาจีน 
4006012258128นางสาวสุริสา จันดีMiss Surisa Chandiสังคมศึกษา 
4016010207206นางสาวแก้วกัลญา โคตรเจริญMiss kaewkanlaya khotcharoenการสอนภาษาจีน 
4026012247109นางสาวเกษมณี ประทุมวงค์Miss ketmani prathumwongภาษาไทย 
4036010207216นางสาวภัทรจิรา เต็งศิริMISS PHATJIRA TENGSIRIการสอนภาษาจีน 
4046012258103นายจิระเดช ทองเกิดmr.jiradech thongkerdสังคมศึกษา 
4056010079226นางสาวอรปรียา สุโภภาคMiss Onpreeya Supopakดนตรีศึกษา 
4066010414212นางสาวณิชชา แก้วพวงMiss Nitcha Kaewpuangวิทยาศาสตร์ 
4076010414222นางสาววริศรา พรหมศักดิ์Miss Waritsara Prommasakวิทยาศาสตร์ 
4086010414226นางสาวสุปราณี สุรวิทย์Miss.supranee surawitวิทยาศาสตร์ 
4096010633109นางสาวจิราพร มะเดื่อMiss.Jiraporn Madueaคณิตศาสตร์ 
4106010079205นายทินภัทร ทองจำปาMr.Tinnaphut Thongchampaดนตรีศึกษา 
4116012236110นางสาวทิพวรรณ แสนทวีสุขmiss Thippawan santaweesukการประถมศึกษา 
4126010207218นางสาววรลักษณ์ จินประชาmissworalak chinprachaการสอนภาษาจีน 
4136010414203นายสุระชาติ เจียงแก้วMr.surachat jiangkaewวิทยาศาสตร์ 
4146012236227นางสาวอภิญญา เทียมทัศmiss apinya thiamthatการประถมศึกษา 
4155912721222นางสาวไปรยา ปลูกพันธ์MissPairaya Plukphanการศึกษาปฐมวัย 
4166012247101นายเฉลิมพล นาเวียงMr. chalermpon nawiengภาษาไทย 
4175912247216นางสาวสุธาทินี สุโพธิ์Miss Suthatinee Suphoภาษาไทย 
4186012258126นางสาวสุทธิดา สุจันทาMiss Sutthida Sujantaสังคมศึกษา 
4196012247219นางสาวพนิตา ยศดีMiss Panita Yotdeeภาษาไทย 
4206012247222นางสาววราภรณ์ สิงห์สุดMiss Waraporn Singsudภาษาไทย 
4216010633120นางสาววรางคนา วงษาบุตรMiss.Warangkana Wongsabutคณิตศาสตร์ 
4226010633123นางสาวสวามินี ระวังชนม์Miss Sawaminee Rawangchonคณิตศาสตร์ 
4236012247111นางสาวจิราวรรณ โพธิ์ขาวMiss Jirawan Phokhaoภาษาไทย 
4246012721208นางสาวดาวอารี ไชยนะราMiss Daoarree Chainaraการศึกษาปฐมวัย 
4256012721219นางสาวยุวรรณดา มากดีMiss Yuwanda Magdeeการศึกษาปฐมวัย 
4266012247110นางสาวจิรประภา สารสิทธิ์Miss Jiraprapa Sarasitภาษาไทย 
4276010633207นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์เสนMiss.kanyarat chansenคณิตศาสตร์ 
4286010207217นางสาวรัตนาวดี ศรีกระโทกMiss Rattanawadee Srikrathokการสอนภาษาจีน 
4296012721215นางสาวพรสุดา บุญวิไลmiss pornsuds boonwilaiการศึกษาปฐมวัย 
4306012721114นางสาวปิยากร ประโคทานังMiss Piyakorn Prakotanungการศึกษาปฐมวัย 
4316010488209นางสาวชมพูนุช สุริยะกมลMiss Chompunoot Suriyakamonภาษาอังกฤษ 
4326010633209นางสาวจิราภรณ์ ธรรมอินทร์ลาดMiss.Jiraporn Thaminlad คณิตศาสตร์ 
4336010488205นางสาวกานดา สายทองMiss Kanda Saithongภาษาอังกฤษ 
4345910414208นางสาวสุวรรณา ปะคำMiss suvanna pakamวิทยาศาสตร์ 
4356012247127นางสาวสุดารัตน์ โสสอนMiss Sudarat Sosonภาษาไทย 
4366012236208นางสาวฐิตินันท์ มั่นยืนThitinan Manyuenการประถมศึกษา 
4376010207117นางสาวรติมา บุญชิตMiss Ratima Bunchitการสอนภาษาจีน 
4386012247204นายศักดิ์สิทธิ์ ดาวเรืองMr. Saksit Daorueangภาษาไทย 
4396012247104นายวิษณุ รุ่งเรืองMr. Witsanu Rungruangภาษาไทย 
4406010414225นางสาวสุธีมา รอดมั่นMiss Suteema Rodmunวิทยาศาสตร์ 
4416010633212นางสาวณัฐวดี ประดาMissnattawadee pradaคณิตศาสตร์ 
4426010633210นางสาวฉันทพิชญา ศรีสุธรรมMiss Chantapitchaya Srisuthumคณิตศาสตร์ 
4435910414205นางสาวจิราภรณ์ ราชวังmiss jiraporn rachawangวิทยาศาสตร์ 
4445912258132นางสาวปวีณา บวรโชคชัยPaweena Bovrnchokchaiสังคมศึกษา 
4456012247207นางสาวกัญญารัตน์ แก่นวงศ์ษาMiss.Kanyarat Kanwongsaภาษาไทย 
4466010079113นายวีรภัทร สมาวัตรMR.Weerapat samawatดนตรีศึกษา 
4476012721214นางสาวพรรณนิดา ภาระMiss.Phannida Phaaการศึกษาปฐมวัย 
4486012721225นางสาวสุทธิวรรณ คำแพงMiss.Suttiwan kampangการศึกษาปฐมวัย 
4496210094144นางสาวสิริภรณ์ ปัดถาMiss Siriporn Padthaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4506210094148นางสาวสุภานัน ชนะงามMiss Supanan Chanangamการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4516012721131นางสาวอาริสา เสาเวียงMiss.Arisa tomonการศึกษาปฐมวัย 
4526012721207นางสาวณัฎฐ์นรี นามมีแว่นmiss natnaree nammeewaenการศึกษาปฐมวัย 
4536012721107นางสาวฐิติพันธ์ ฤทธิเดชMiss Thitipan Rittidetการศึกษาปฐมวัย 
4546210094123นางสาวนิธิพร ก้อนทองMiss nithiporn kontongการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4556012721121นางสาวลัดดาภรณ์ ศิลาภัยladdaporn silaphaiการศึกษาปฐมวัย 
4566210094158นางสาวรัชนีกรณ์ จอมใสMiss Radchaneekon jomsaiการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4576210094161นางสาวกานต์ธิดา เคนท้าวMiss kranthida kenthaoการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
4586012236122นางสาววรีภรณ์ บูระพาMiss Wareeporn Burapaการประถมศึกษา 
4596012236229นางสาวอัจจิรา ภูษาคำMiss Atchira Phusakhamการประถมศึกษา 
4606010079114นายวุฒิชัย บุญไพโรจน์Mr.Wutthichai bunphairotดนตรีศึกษา 
4616010414124นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วลอยMiss. Siriyaphorn Kaewloyวิทยาศาสตร์ 
4626010207222นางสาวศิรินญา ลาลุนmiss sirinya laloonการสอนภาษาจีน 
4636010207202นางสาวกนกกร ดอกพองMiss Kanokkorn Dokpongการสอนภาษาจีน 
4646215964121นางสาววราภรณ์ รุ่งแก้วMiss Waraporn Rungkaewเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4656215964115นางสาวกมลวรรณ วงษ์ขันธ์Miss Kamonwan Wongkhanเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4666012258106นายบัญชาพล ใยแสงMr. Banchapon Yaisaengสังคมศึกษา 
4676215964101นายกฤษฎา บุญรัตน์Mr.KRITSADA BOONRATเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4686010207205นางสาวกุลรัตน์ สวัสดิ์พูนMiss Kullarat Sawadpoon การสอนภาษาจีน 
4696215964107นายพิพัฒน์ ขันสุวรรณMr. Pipat Kansuwanเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4706215964114นายสิทธิชัย งามวิลัยMr.Sittichai Ngamwilaiเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4716215964110นายยศกร วงศ์ภักดีMr.yodsakon. Wongpakdeeเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4726215964104นายธวัชชัย ผกาแดงMr.Tawatchai Pakadangเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4736215964119นางธนกฤต สังขาวMr.Thanakit Sangkhaoเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4746010068112นายบุญยฤทธิ์ อมรวิศิษฏ์Mr.Boonyarit Aornwisitพลศึกษา 
4756010048246นางสาวอรอุมา กตะศิลาMiss onuma katasilaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4766010488103นายปิยะณัฐ สถานพงษ์Mr. Piyanath Sathanpongภาษาอังกฤษ 
4776010414105นายอัครชัย ลาลุนMr.Akkarachai Lalunวิทยาศาสตร์ 
4786010488228นางสาวอรัญญา สุทาศรีMiss Aranya Suthasriภาษาอังกฤษ 
4796010048120นายพิทักษ์สรรค์ ศรีลำดวนMr.Pitaksan Srilumduanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4806215964123นายเรืองยศ รัตโนMr Ruengyot Rattanoเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4816010633101นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ษาพานMr. Kriangsak Wongsaphanคณิตศาสตร์ 
4826215964118นางสาวดาวพระศุกร์ สิงสารีMiss Daophasuk Singsareeเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
4836012258218นางสาวณัฐวงศ์ เมืองจันทร์Miss Natthawong Muangchanสังคมศึกษา 
4846010207104นางสาวกนกวรรณ เพชรเด็ดMissการสอนภาษาจีน 
4856012258121นางสาวปริญญาพร เเก้วคำMissParinyaporn kaewkamสังคมศึกษา 
4866010068133นางสาวอรณี จันลาชัยMiss Orani Chanlachai พลศึกษา 
4876010488118นางสาวพชรวรรณ ธรรมวันนาMiss Patcharawan Thumwannaภาษาอังกฤษ 
4886010488105นางสาวกาญจนา จำปาดอกMiss Kanchana Jampadokภาษาอังกฤษ 
4896010488124นางสาววารุณี บุญเกิ่งMiss Warunee Boongoengภาษาอังกฤษ 
4906010392101นายไชยวัฒน์ พวงสร้อยMr.Chaiyawat. Puangsoi คอมพิวเตอร์ศึกษา 
4916012732111นายอนุวัฒน์ สระทองmr.anuwat sratongวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4926010207127นางสาวสุธิดานันท์ จันโทMiss.sutidanan chantoการสอนภาษาจีน 
4936112743136นางสาวชัชฎาภรณ์ มะโนราMiss Chadchadaporn Manora ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4946012258123นางสาววาสนา เมืองจันทร์Miss Wassana Muangchanสังคมศึกษา 
4956012247216นางสาวนุชนารถ พาหาMiss Nutchanart Pahaภาษาไทย 
4966012247121นางสาวมลฤดี ไชยโชติMiss Molruedee Chaichotภาษาไทย 
4976010207118นางสาววรรณพร วรรณทวีMiss Wannapron Wantaweeการสอนภาษาจีน 
4985910633231นางสาวสุชาดา สอนง่ายMissคณิตศาสตร์ 
4996010068220นายโสภณ กล้าฉุนMr.Sophon Klachunพลศึกษา 
5006010079215นายสองเมือง ใจสว่างMr.songmuang Jaisawangดนตรีศึกษา 
5016010079218นายอนุรักษ์ งามสะอาดAnuluk ngamsa-Ardดนตรีศึกษา 
5026010079204นายณัฐดนัย เกษมณีMr. Natdanai Ketmaneeดนตรีศึกษา 
5036010079118นายอนิวัฒน์ อินทนูMr. Aniwat intanooดนตรีศึกษา 
5046010079121นางสาวจิตนาการ มาตหวังMiss Jitanakan Madwangดนตรีศึกษา 
5056010488207นางสาวจิรัชญา สุขตะMiss Jiratchaya Sukkhataภาษาอังกฤษ 
5066010079217นายอธิวัฒน์ วงษ์พินิจMr athiwat wongpinichดนตรีศึกษา 
5076010079209นายวงศกรณ์ เครือแสงMr.wongsakorn krueasaengดนตรีศึกษา 
5086010633110นางสาวจุฑามาศ มะนูMiss Jutamas Manuคณิตศาสตร์ 
5096010079101นายกฤษฎา เพิ่มทอง MR. KRITSADA PERMTONGดนตรีศึกษา 
5106010079214นายศรุต ศรีสันต์Mr.SAROOT SRISANดนตรีศึกษา 
5116010079207นายนนทชัย กรุณาmr nonthachai karunaดนตรีศึกษา 
5126010079220นางสาวกัญญารัตน์ แซ่โจวMiss kanyarat Saejowดนตรีศึกษา 
5136010079119นายอภิเดช อัครชาติMr Apidet Akarachatดนตรีศึกษา 
5146010079206นายธวิช โคสาราชMR.TAWIT KASARATดนตรีศึกษา 
5156010079122นางสาวนุชฎา เขมรทองMiss nutchadaดนตรีศึกษา 
5166010079103นายชวกร ศรีวงศ์ษาMr.Chawagorn Sriwongsaดนตรีศึกษา 
5176010488116นางสาวบุณยอร สายเพ็ชรMiss Boonya-on Saipetภาษาอังกฤษ 
5186010079104นายฐิติพันธ์ แก้วใหญ่Mr.thitipan kaewyaiดนตรีศึกษา 
5196010079222นางสาวเพ็ญนภา มะโนธรรมMiss Pennapa Manothamดนตรีศึกษา 
5206010079221นางสาวณัฐติยา เจริญศรีMiss Nattiya Jarernsriดนตรีศึกษา 
5215912721304นางสาวสรินยาภรณ์ พิมโคตรMiss sarinyapornการศึกษาปฐมวัย 
5226012258205นายนพกร สายคำกองMr.Nopphakorn Saikhamkongสังคมศึกษา 
5236010079225นางสาวสุทธินันท์ เทียนขาวMiss Sutinun Thiankhaoดนตรีศึกษา 
5246010488201นายธนพงศ์ สายช่วยMr. Thanapong Saichuayภาษาอังกฤษ 
5256010488127นางสาวสุภาณี งามศิริMiss Suphanee Ngamsiriภาษาอังกฤษ 
5266010488218นางสาวพัชริดา ดีใจMiss Patcharida Deejaiภาษาอังกฤษ 
5276010488223นางสาววัชราภรณ์ พุทธานุMiss Wadcharaporn Putthanuภาษาอังกฤษ 
5286010068128นางสาวพัชรี เผืองบุญMiss.Patcharee Phuengbunพลศึกษา 
5296010068131นางสาวศิรินท์ญา จันทสิทธิ์Miss Sirinya jantasitพลศึกษา 
5306010068105นายณัฐพล สีหะวงษ์Mr. Nattaphonพลศึกษา 
5316010068113นายพอเจตน์ พงษ์จงมิตรMr. phojet phongchongmitพลศึกษา 
5326010068217นายศักดิ์กรินทร์ ยอดทองmr.sakkarin. yobthongพลศึกษา 
5335910633215นางสาวกาญจนา ฤทธิชินMissคณิตศาสตร์ 
5346010068108นายธนวัต อัปกาญจน์mr thanawat พลศึกษา 
5356010068103นายโชคทวี พรมบุตรmr choktaweeพลศึกษา 
5366010079202นายชนะสิทธิ์ พิมพ์รัตน์Mr.chnasit pimntดนตรีศึกษา 
5376010207227นางสาวสุภาภรณ์ พันธะมาศmisssupaporn puntamasการสอนภาษาจีน 
5386010048203นายจักรพรรณ เมืองจันทร์Mr.Jakkraphan Muangchanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5396010048103นายขวัญชัย รันทรMr.Kwanchai Ranthonวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5406012721109นางสาวเต็มจิตร โพธิ์ศรีMiss.Themjit Phosriการศึกษาปฐมวัย 
5416010095107นายปวัน สุวรรณดีMr.pawan Suwannadeeประวัติศาสตร์ 
5426012798114นางสาวธนาภรณ์ หูตาชัยMiss Thanaphon Hootachai ภาษาจีน 
5436012798119นางสาวเปรมฤทัย โลสันเทียะMiss Premruethai Losontearภาษาจีน 
5446012798103นางสาวเกวลี แก้วสง่าMiss.Kewalee Kaewsangaภาษาจีน 
5456012798116นางสาวน้ำฝน กิจนอกMiss Namfon Kitnokภาษาจีน 
5466012798124นางสาวมาริสา เนียรมงคลMiss Marisa Nienmongkolภาษาจีน 
5476012798126นางสาววรพรรณ โยธีMiss.Woraphan Yoteeภาษาจีน 
5486010106119นางสาวน้ำฝน หนองม่วงMiss Namfon Nongmuangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5496010106110นางสาวชลธิชา ดิษประสพMs.chonticha Ditprasopภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5506010106242นางสาวอฐิติยาพร สนใจMiss Atitiyaporn sonjaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5516010106204นางสาวกนิษฐา เบ็ญมาศนางสาวกนิษฐา เบ็ญมาศ Miss Kanittha Benmasภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5526010106112นางสาวฐิติมน พนมใสMr. Thitimon Phanomsaiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5536010106139นางสาวสุนารี สอดศรีMiss.sunaree sodsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5546012721110นางสาวธัญญารัตน์ เดชบุรัมย์Miss.Thanyarat Dachburamการศึกษาปฐมวัย 
5556012855103นางสาวโฉมศิริ พิมพ์นนท์Miss.Chomsiri Pimnonนิเทศศาสตร์ 
5566010106103นายนนท์ปวิธ สิทธิพรนาย Nonpawit. Sittipornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5576010106211นางสาวฐาปนี เชิดกำแพงMiss Thapanee? Chedkampheangภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5586010106131นางสาววาทินี ชมภูMiss Wathinee Chompooภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5596010083112นายอนุชิต ก้านแก้วMr.Anuchit Kankaew ศิลปะและการออกแบบ 
5606010106111นางสาวชัชฎาภรณ์ ไวย์วุฒิMiss chatchadaporn waiwutภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5616010106130นางสาววราภรณ์ ศรีระษาMiss waraporn Sirasaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5626010106219นางสาวปฐมาวดี วิริยะพันธ์Ms. Patamawadee wiriyapanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5636010095123นางสาวสุภาพร นาวันSupaporn Nawanประวัติศาสตร์ 
5646010106118นางสาวนฤมล แสงใสแก้วMiss Naruemon Saengsaikeawภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5656012798129นางสาวสุนิตา แจ่มแจ้งMiss. Sunita Jamjangภาษาจีน 
5666012798131นางสาวสุภาพร มะลิสาMiss Supaporn Malisaภาษาจีน 
5676012798105นางสาวจันทร์จิรา เกษีMiss Chanchila Kesiภาษาจีน 
5686010106239นางสาวสุนิสา แก้วธรรมMiss sunisa kaewthamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5696012798121นางสาวพรนภา บุญปัญญาMiss Pornnapa boonpanya ภาษาจีน 
5706010106209นางสาวชไมพร อุทาMiss Chamaiporn Utha ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5716012798104นางสาวคำพลอย บุญธรรมMiss Khamploy buntham ภาษาจีน 
5726012798110นางสาวชุลีพร เขมรทองMiss Chuleephon Khamenthong ภาษาจีน 
5736012798108นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวังMiss Jurairat Sriwangภาษาจีน 
5746010095125นางสาวอณัญญา โมทะจิตรMiss Ananya Motajidประวัติศาสตร์ 
5756010083105นายพันธวัช สุภาพMr.Pantawach Suphapศิลปะและการออกแบบ 
5766010106202นายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์Mr.Thawatchai sunthonsawatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5776010106234นางสาวศศิธร ไชยสุวรรณMiss Sasithorn Chaisuwanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5786215964122นางสาวสุดารัตน์ นนทะสอนSudaratเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
5796010083118นางสาวศิริวรรณ ผลดีMiss siriwan phondeeศิลปะและการออกแบบ 
5806010106223นางสาวพัชรี ไกรษีMiss Phatchari kraisiภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5816010512117นางสาวปิยะดา พิลาดีMiss.Piyada Piladiภาษาญี่ปุ่น 
5826010095102นายภัทรกร ไพสนPattaragorn paisonประวัติศาสตร์ 
5836010512111นางสาวจิรภัทร์ จันทำMiss.Jirapat Janthamภาษาญี่ปุ่น 
5846010079213นายวุฒิไกร พิมพ์ตราMr wutthikai phimtraดนตรีศึกษา 
5856010106243นางสาวอาริญา ปักการะนังArriya Pukkaranungภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
5866210983139นางสาวสรัญญา อุ่นทวงMiss Saranya Aunthuangวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5876010512122นางสาวศิรินทิพย์ เตเมชาติMiss.Sirintip Temechartภาษาญี่ปุ่น 
5886010512110นางสาวจิตราพรรณ บุญส่งMiss.jittarpan boondsongภาษาญี่ปุ่น 
5896210983135นางสาววาสนา พรมเวียงMiss Wassana Promwiangวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5906010512115นางสาวบุศรินธร แก้วดอนMiss.bussarintorn kaewdonภาษาญี่ปุ่น 
5916010095104นายชัยกมล รัตนวรรณMr.chaikamon rattanawanประวัติศาสตร์ 
5926210983118นางสาวกิตติยาภรณ์ พืชผลMiss Kittiyaphorn Phuechphonวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5936012798112นางสาวณัฐสิมา ไชยโคตรMiss Natsima. Chaiyakhotภาษาจีน 
5946012743209นางสาวขันทิพย์ ทองแพงMiss khuntip thongpaengภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5956210041117นางสาวอรอุมา วิชิมงคลMiss.Orn-uma Wichitmongkolเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
5966012855102นายภานุวัฒน์ มะปรางMr.Panuwat Maprangนิเทศศาสตร์ 
5976010048102นายกิตติศักดิ์ วิเชียร-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5986010048115นายนนทวัฒน์ แดงบางNontawat Daengbangวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5996010048117นายประเสริฐ สิงห์ชะฎา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6006010048131นายอัมรินทร์ จันทร์กล้า-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6016010106145นายณัฐพนธ์ มนตรีMrNatthaphon Montreeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6026010106121นางสาวปิยะนุช เรืองหงษาMissPiyanuch Ruanghongsaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6036210983126นางสาวบุปผา พิทักษ์Miss buppa phithakวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
6046010083113นายอนุชิต ทีคำเกตุMr. Anuchit Teekamket ศิลปะและการออกแบบ 
6055910083119นายอัครยุทธ์ ทองอินทร์Mr arkkharayutศิลปะและการออกแบบ 
6066010068214นายภานุพงศ์ บุญยิ่งMr. Panupong Boonyingพลศึกษา 
6076210048104นายจิรานุวัฒน์ สุขกายJiranuwat sookkaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6086215964113นายศุภวิชญ์ คุณมาศMr. Supawit Khunmasเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม 
6096210048108นายณัฐพงศ์ จันทองMr.Natthaphong Chanthongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6106210048206นายชินกร จันทร์หอมMr.Chinnakon Chanhomวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6116010095108นายพันกร สารพลPunkorn saraponประวัติศาสตร์ 
6126016245106นายวีรชัย อภัยวงศ์Mr. Weerachai Apaiwongการพัฒนาชุมชน 
6136016245108นายองอาจ พะโสมOngart Pasomการพัฒนาชุมชน 
6146016245131นางสาวสุพรรษา สีสดMs.supansa seesodการพัฒนาชุมชน 
6156016245122นางสาวปรียานุช ตะเคียนรามMs.Preeyanut Takianramการพัฒนาชุมชน 
6166016245105นายพิชัย บุยโยMr.phichai boonyoการพัฒนาชุมชน 
6176016245129นางสาวศิโรรัตน์ อิทธิMiss Sirorat Itthi การพัฒนาชุมชน 
6186016245115นางสาวกิตติยา ตุ่มใสย์Ms.Kittiya Tumsaiการพัฒนาชุมชน 
6196016245114นางสาวกฤษณา ทุมภาMiss kritsana thumpaการพัฒนาชุมชน 
6206016245116นางสาวจริยา อุปสิทธิ์Miss? jariya?Auppasitการพัฒนาชุมชน 
6216012798127นางสาววรรณิภา สาครMiss.wannipha sakhonภาษาจีน 
6225912258209นางสาวอรทัย ใยอิ้มMiss. Orathai Yaiaimสังคมศึกษา 
6236010041107นางสาวสุนิษา เสาศิลาSunisa saosilaเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
6246016245120นางสาวนัดดา การะเกดMiss nutda karaketการพัฒนาชุมชน 
6256210983110นายวานิชย์ ไชยบำรุงMr. Wanit Chaibamrungวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
6266210983102นายคณาจารณ์ พงษาปานMr. Kanajarn Pongsapanวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
6276215953104นายยุทธชัย ปัญญาMr Yutthachai Panyaเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
6286016245130นางสาวสุกัญญา แสงมาศMiss.Sukunya Saengmatการพัฒนาชุมชน 
6296016245117นางสาวทักษพร ภักดีMiss.Thaksaporn Phakdeeการพัฒนาชุมชน 
6306210048223นายภูวนาถ สอนเกิด-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6316010106109นางสาวชนมน คำเบาMiss Chanamon Khambaoภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6326010106138นางสาวสุดารัตน์ บุญตาMiss Sudarat Boontaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6336110048112นายนนทวัฒน์ สงพิมพ์Mr nontawat songpimวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6346110048206นายชินกฤต มณีจันทร์Mr chinnakit maneejanวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6356110048213นายประดิษฐ์ วงษ์ศรีWr Pradit wongsiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6366110048215นายพณิชพล อินเตชะ-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6376110048216นายรัฐสิทธิ์ ไชยมณีMr Rattasit Chaimaneeวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6386110048226นางสาวณัฐทิตา แผ่นผาMiss natthita phaenphaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6396110048235นางสาวอารีญา อ้วนทองMiss Areeya ouanthongวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6406110048241นายนฤพล โสดาMr.Naruephon Sodaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6416110048245นายสุรพล เติมสุขMr.Surapon Toemsookวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6426110048246นายสหัสพล หาญชัยSahatsaphon Hanchaiวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6436210014105นายศุภวัฒน์ เสาร์เหลี่ยมSupawat saoleamวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
6446210014109นายอิทธิพัทธ์ วงศ์มหาMR.AITTIPHAN WONGMAHAวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
6456210048126นายลิปกรณ์ นามวา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6466210048129นายศรยุทธ บรรจงปรุSarayut Banjongpruวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6476210048133นายสุริยัน สิมณี-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6486010106116นางสาวธนาภรณ์ ม่วงชาติMiss Thanaporn Muangchatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6495912258332นายอัครพล จัตุลาเพศMr.Akkhaphon jattulaphetสังคมศึกษา 
6505910207210นางสาวประวีณา ทุมมาMiss Prawina Thummaการสอนภาษาจีน 
6515912247102นางสาวพรนภา พันธ์แก่นMiss Pornnapha Phankaenภาษาไทย 
6525910633205นางสาวผ่องอำไพ ทองอร่ามMiss Phongamphai Thongaramคณิตศาสตร์ 
6535910079212นายสุนันท์ สงจันทร์mr.sunan songjanดนตรีศึกษา 
6545910068226นายสมชาย ปรือปรังMr.Somchai prueprangพลศึกษา 
6556210048134นายเสริมศักดิ์ สิทธิชลMR. Saemsak Sittichonวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6565912247218นางสาวปรียากร แก่นเกษMiss Preeyakorn Keanketภาษาไทย 
6576010106141นางสาวสุพรรณี กัญญาพันธ์Miss Suphannee Kanyaphanภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6586010106105นางสาวกัญญารัตน์ มุทาพรMiss Kanyarat mutapornภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6596012866102นายฉัตรชัย พลพรรณMr.Chatchai Phonphanรัฐประศาสนศาสตร์ 
6606012866123นางสาววารุณี มาตบุญโทMiss Warunee Martboonthoรัฐประศาสนศาสตร์ 
6616012866116นางสาวจุฑามาศ หงษ์ลอยMiss.juthamat hongloyรัฐประศาสนศาสตร์ 
6625910207229นายอุดมศิลป์ พันธุ์ดีMr.udomsin phundeeการสอนภาษาจีน 
6636012866209นายสราวุธ ขาวผิวMr.Sarawut Kaopiwรัฐประศาสนศาสตร์ 
6645910068323นายศุภกฤต พลหาญMr.Suphakrit Phonhanพลศึกษา 
6656012866219นางสาวพิรัชวรรณ ฉัตรทินMiss Phiratchawan Chatthinรัฐประศาสนศาสตร์ 
6665912247134นางสาวดวงใจ พรหมชาduangjai promachaภาษาไทย 
6675910068227นางสาวพจนาฎ สมศรีMiss Photchanat Somsri พลศึกษา 
6686010403124นางสาววรรณประภา คำศรีMiss Wanprapha khamsriการบัญชี 
6696012866212นายเอกราช บุดดาลีMr.Akkarat?Buddalee?รัฐประศาสนศาสตร์ 
6706010512131นางสาวเอมอร พลแก้วMiss Aemorn polkaewภาษาญี่ปุ่น 
6716010106107นางสาวจริยา เหมียดมาลาMiss.Jariya Maedmalaภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
6726010226330นางสาวมาลัยทิพย์ มัฆวิมาลย์Miss Maliytip Makkawimalรัฐศาสตร์ 
6735910512119นางสาวกัญญารัตน์ แซ่อุยMiss Kanyarat Saeauiภาษาญี่ปุ่น 
6746010226117นายอรรถพล แก้วกองMr.Atthaphon kaewkongรัฐศาสตร์ 
6756010226106นายดำรงศักดิ์ พันธ์แก้วMr.Damrongsak Pankaewรัฐศาสตร์ 
6766210048220นายพายุ พิมพ์พา-วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6776010226122นางสาวชนาธินาถ จำปาเต็มMissChanatinat Jampatemรัฐศาสตร์ 
6786012888229นางสาวปิยรัตน์ ศรีกัลยาMS PIYARAT SRIKANYAนิติศาสตร์ 
6796012888220นายอธิวัฒน์ พรมศิริAthiwat pomsiliนิติศาสตร์ 
6806012866131นายสุรศักดิ์ คณะนาMr. Surasak Kananaรัฐประศาสนศาสตร์ 
6816012888128นางสาวปรางทิพย์ แสงปราบMiss Prangthip Saengprabนิติศาสตร์ 
6826012888230นางสาวพิมพิลาไล ไชยโคตรMiss phimphilalai Chaiyakhotนิติศาสตร์ 
6835912721221นางสาวนิรัฐฌา ทองกุลMiss Niratcha Thongkulการศึกษาปฐมวัย 
6845912721229นางสาวณัฐมน ดวนใหญ่Ms.Nattamon Duanyaiการศึกษาปฐมวัย 
6856010226240นางสาวพิลาวรรณ เชตะวันMiss. Pilawan Chetawanรัฐศาสตร์ 
6866010226237นางสาวอิศราภรณ์ พันธ์แก่นMiss Issaraphon Phankanรัฐศาสตร์ 
6875912721227นางสาววาสนา เพ็ชรรินทร์Miss Vasana petcharinการศึกษาปฐมวัย 
6886010512108นางสาวกฤษฎาพร จำรัสธนสารMiss kitsadaporn jamrattanasarn ภาษาญี่ปุ่น 
6896010226223นางสาวฐิติมา สมใจMiss Thitima Somchaiรัฐศาสตร์ 
6906010048229นายอภิชัย กิ่งสีดาMr.Apichai Kingseedaวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6916010226129นางสาวพรวลัย เสาหินMiss Phonwalai Saohinรัฐศาสตร์ 
6926012743114นางสาวณัฐฐิญา สมเจตนาMiss.Nutthiya Somjettanaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
6936012743237นายกิตติศักดิ์ วิลัยเกษMr.Kittissk Wilaiketภาษาอังกฤษธุรกิจ 


---
โทรศัพท์---