ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อ-สกุล(TH)ชื่อสกุล(EN)สาขาสถานะ
16210488103นายจักรพันธ์ อุตะมะMe.Chakkaphan Autamaภาษาอังกฤษ 
26112247222นางสาวศรีจุฬาลักษณ์ พันธ์ศรีMiss Srichulalak Phansri ภาษาไทย 
36110226250นางสาวสิทธิประภา โนนสังข์Miss.Sitthiprapha Nonsangรัฐศาสตร์ 
46110226249นางสาวศศิธร ดังก้องMiss.Sasithorn Dangkongรัฐศาสตร์ 
56112866229นายบัณฑิต อุตสาหะMr.Bunthit Autsahaรัฐประศาสนศาสตร์ 
66110414220นางสาวพิชญา ท้าวฤทธิ์Miss Phitchaya thaoritวิทยาศาสตร์ 
76110106116นางสาวบุณฑริก งามแสงMiss Buntharik Ngamsaengภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
86110414207นางสาวกานธิมา แว่นระเวMiss kanthima waenraweวิทยาศาสตร์ 
96112247127นางสาวสุทธินันท์ สารทองMiss Sutthinan Sarnthongภาษาไทย 
106310026106นางสาวณิชาภา ธนชาญพัฒน์Miss Nichapa Thanachanpatบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
116310041108นางสาวขนิษฐา จันสมุดMiss khanittha Chansamoodเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
126112258109นางสาวกิตติยา ทำมาMiss Kittiya tammaสังคมศึกษา 
136112258111นางสาวแคทลียา จิตรแสวงMiss Khaetthaliya Chitsawangสังคมศึกษา 
146112258127นางสาวศรัญญา วงศ์ษาMiss Sarunya Wongsaสังคมศึกษา 
156112258132นางสาวอลิสา กาละพัฒน์issArisa. Kalapadสังคมศึกษา 
166112258128นางสาวสิราวรรณ สุทธสนMiss Sirawan Sutthasonสังคมศึกษา 
176112258120นางสาวบุษยา ศรีรักษาMiss.Busaya Sriraksaสังคมศึกษา 
186112258114นางสาวชลธิชา สะดาMiss Chonthicha Sadaสังคมศึกษา 
196312258214นางสาวเด่นนภา เทาศิริMiss Dennapha Thaosiriสังคมศึกษา 
206112258204นายศุภวัฒน์ ศรีวินัยMr.Supawat seevinaiสังคมศึกษา 
216110106124นางสาวศุภรัตน์ สีสิ้วMiss supharat seesiew ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
226110106125นางสาวสุวรรณา พิมพ์ทองMiss Suwanna phimthong ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
236112258124นางสาวยลดา พระบุตรMiss Yonlada Prabutสังคมศึกษา 
246110403214นางสาวธิดารัตน์ มะยมหินMiss.Thidarat Mayomhin การบัญชี 
256110403312นางสาวดารารัตน์ กินนะรีMiss Dararat kinnareeการบัญชี 
266110403119นางสาวปาริฉัตร บุษบงค์Miss Parichat Butsabongการบัญชี 
276112314125นางสาวสิริมน ศรีอำนาจMiss Sirimon Sriamnachการตลาด 
286110403144นางสาวภัทรสุดา สืบวงศ์Miss Pattarasuda suebwongการบัญชี 
296110403246นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สร้อยเพ็ชmiss pimpisut soyphetการบัญชี 
306110403243นางสาวนภาพร ทุมณีMs.Napaporn Thummanee การบัญชี 
316212866107นายพงศกร วรสิงห์Mr. Pongsagorn Wolasingรัฐประศาสนศาสตร์ 
326110095114นายยุทธชัย โหม่งมาตรMr. Yuttachai Mongmatประวัติศาสตร์ 
336110106214นางสาวนันทพร ศรีแย้มMiss.Nanthapon Sriyeamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
346110403224นางสาวระพีพัฒน์ พาโพธิ์Miss.Rapeepat paphoการบัญชี 
356110226236นางสาวชุตินันท์ ขุมมินChutinan khumminรัฐศาสตร์ 
366110106203นายวุฒิศักดิ์ บุญทาทองMr.Wuttisak Boontathongภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
376212236132นางสาวอภิสรา ดวงมณีวรเดชMiss apisara duangManeworadet การประถมศึกษา 
386110403207นางสาวจิราวรรณ แก้วจีนMiss jirawan keawjeenการบัญชี 
396212236210นางสาวธัญลักษณ์ แสงสว่างMiss Thanyalak Saengsawangการประถมศึกษา 
406110226158นางสาวสุพรรษา เกษีMiss Supansa keseeรัฐศาสตร์ 
416212236102นายวีระชาติ ชารีMr.weerachat Chareeการประถมศึกษา 
426110403116นางสาวนันทชพร ประทุมวงศ์Nanthachaphon Prathoomwong การบัญชี 
436110403212นางสาวณิชาภัทร แสงย้อยMs.Nichapat Sangyoiการบัญชี 
446212236116นางสาวปิยะฉัตร บางนารักษ์ Miss Piyachat Bangnarakการประถมศึกษา 
456212236105นางสาวจินดาหรา ศรีบางMiss Jindara Sribangการประถมศึกษา 
466110106111นางสาวณิชากร แถวทัศน์Miss Nichakon Taewtus ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
476212236106นางสาวจิราวรรณ วรรณโสภาMiss Jirawan Wannsophaการประถมศึกษา 
486112798109นางสาวปัณฑิตา เครือคุณPanthita Kruaekoonภาษาจีน 
496110403216นางสาวนารีรัตน์ จันทเสนMiss Nareerat chantasenการบัญชี 
506110403245นางสาววิมลมาศ ศรีรักษาMs.Wimonmat Srirugsaการบัญชี 
516110403228นางสาววารุณี สาบุตรMissการบัญชี 
526112798217นางสาวสุธาสินี โยคะสัยMiss Suthasini Yokhasaiภาษาจีน 
536110226242นางสาวนันทกา พลเยี่ยมMiss Nanthaka Phonyiamรัฐศาสตร์ 
546212236125นางสาวสไบทิพย์ สะภาMiss.Sabaithip Saphaการประถมศึกษา 
556212236113นางสาวน้ำฝน หวังดีMiss Namfon Wangdeeการประถมศึกษา 
566212236211นางสาวธิดารัตน์ สงสารMiss Thidarat songsanการประถมศึกษา 
576212236212นางสาวนาฎอนงค์ คำแสนหมื่นMiss natanong kamsenmueanการประถมศึกษา 
586212236127นางสาวสุดาวรรณ สายสีMiss Sudawan Saiseeการประถมศึกษา 
596212236114นางสาวนิอร พละศักดิ์Miss.Niorn Palasakการประถมศึกษา 
606212236124นางสาวศิริรัตน์ วรรณทองMiss.Sirirat Wanthongการประถมศึกษา 
616212236133นางสาวอรทัย พรมมิภักดิ์Miss.Orathai Prommipakการประถมศึกษา 
626112743116นางสาวนลินรัตน์ แสงอรุณMs.Narinrat Saengaroonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
636212236110นางสาวณัฐิพร บุษบงค์Miss Natthiporn Butsabong การประถมศึกษา 
646112743109นางสาวชุรีพร ศรีษะใบMS. Chureeporn Srisabai ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
656212236115นางสาวปฐมาวดี แย้มบรรจงMiss Patamawadee Yambanjong การประถมศึกษา 
666212236111นางสาวธิดารัตน์ มาลาThidarat malaการประถมศึกษา 
676310226238นางสาววิไลลักษณ์ คณานิตย์Miss wilailak kananitรัฐศาสตร์ 
686112743130นางสาวสุภาวดี ระวังชนม์Miss.Supawadee Rawangchonภาษาอังกฤษธุรกิจ 
696212236119นางสาวรัชฎาภรณ์ โสมาMissRatchadaporn Somaการประถมศึกษา 
706212236122นางสาวศนิศรา พิศคำMiss Sanitsara Pitkamการประถมศึกษา 
716212236121นางสาววราภรณ์ หนูทิพย์Miss Waraporn Nootipการประถมศึกษา 
726110083114นางสาวศิราพร เหล่าแคMiss siraporn laokaeศิลปะและการออกแบบ 
736110083124นางสาวกมลวรรณ สุจันทาMiss kamolwan sujanthaศิลปะและการออกแบบ 
746212236131นางสาวแสงดาว ทิตะพันธ์Miss Saegdow Titapanการประถมศึกษา 
756110403229นางสาววิสุดา กิ่งคูณMiss wisuda Kingkhunการบัญชี 
766112743214นางสาวธัญญาเรศ จันทรโคตรMiss.Thanyaret chantharakhotภาษาอังกฤษธุรกิจ 
776212236134นางสาวอาทิตยา เทียมสีMiss Artitaya Teamsriการประถมศึกษา 
786112236113นางสาวปาริชาติ โคตรสงครามMiss Pharichart Khotsongkramการประถมศึกษา 
796212236104นางสาวกิ่งนภา เกษรMiss Kingnapha Kesorn การประถมศึกษา 
806312743109นางสาวกัลยา จันดาMiss kanlaya chandaภาษาอังกฤษธุรกิจ 
816312743113นางสาวตรีนุช พลหารMiss Threenut Pholharnภาษาอังกฤษธุรกิจ 
826212236226นางสาวสุดารัตน์ เหรียญทองMiss Sudarat Rianthongการประถมศึกษา 
836110403106นางสาวจันทกานต์ ธรรมคุณMiss jantakan tammakunการบัญชี 
846110403132นางสาวสาวิตรา บุญคงMiss Sawitra Boonkongการบัญชี 
856110403140นางสาวอารยา บัวหอมMiss Araya Buahomการบัญชี 
866212236129นางสาวสุภาพร คำปองMiss Supaporn Khampongการประถมศึกษา 
876110403235นางสาวสุภาพร พาพรหมมีMisssupaporn paprommeeการบัญชี 
886212236213นางสาวนิศาชล คันศรMissNisachon Khansornการประถมศึกษา 
896212236231นางสาวอนงค์ลักษณ์ โยธีMiss. Anonglak Yoteeการประถมศึกษา 
906212236227นางสาวสุนิตา เมืองจันทร์Miss. Sunita Mueangjanการประถมศึกษา 
916112258133นางสาวอาริสา ธรรมบุตรMiss Arrisa? Thammabutสังคมศึกษา 
926212236126นางสาวสิริวิมล ไชยภาMiss Siriwimon Chaiyapaการประถมศึกษา 
936312258209นางสาวกัลยา วรรณวงค์Miss Kanlaya Wannawongสังคมศึกษา 
946110083112นางสาวรัตนาวดี มวลสุขMiss Rattanawadee Muansukศิลปะและการออกแบบ 
956212236232นางสาวอรณี พันโนฤทธิ์Miss Oranee Phannoritการประถมศึกษา 
966110083104นายบัญฑิต พุทธอินทร์ Mr.Bandit Phutthainศิลปะและการออกแบบ 
976110414126นางสาวสุดธิดา นาคำมูลMiss sutthida Nakhammunวิทยาศาสตร์ 
986110414111นางสาวณฤดี สีอ่อนMiss Narudee Seeaonวิทยาศาสตร์ 
996110414109นางสาวจิรภัทร พุ่มไม้Miss Jirapat Pummaiวิทยาศาสตร์ 
1006110083116นางสาวแสงรุ้ง แสงมาศMiss Saengrung Saengmatศิลปะและการออกแบบ 
1016112743209นางสาวฐการินทร์ เนตรพันธ์Miss Thakarin Neatphan ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1026112743232นางสาวอาภรณ์ แท่งทองMiss Aporn Thaengthongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1036112236116นางสาวชญาดา ภูลสวัสดิ์Mschayada poolsawatการประถมศึกษา 
1046110083120นายสุธีวัฒน์ ยอดกันยาบุตรMr. Suteewat Yodkanyabootศิลปะและการออกแบบ 
1056112743205นางสาวจันทกานต์ ยืนยงMiss Janthakan Yuenyongภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1066212721219นางสาวพัชรี นามปัญญาMiss Patcharee Nampanyaการศึกษาปฐมวัย 
1076110403109นางสาวชลิตา สุนัน Ms.Chalita Sunanการบัญชี 
1086110403103นางสาวกนกกาญจน์ ประดาสุขMs.Kanokkarn Pradasukการบัญชี 
1096110106215นางสาวนุชจรีย์ สาอุดมMiss Noothjaree Saudomภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1106110106208นางสาวชญานี สายพฤกษ์Miss Chayanee Saiphruekภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1116110403311นางสาวณัฐริกา โพธิ์จันทร์Miss Nudtariga pojanการบัญชี 
1126110414211นางสาวณัฐสุดา เขยนอกMiss Nutsuda khoeinokวิทยาศาสตร์ 
1136110106207นางสาวงามรัตน์ ไตรงามMS.Ngamrat Tai-ngamภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1146212236118นางสาวภาวิณี ระเวียMiss Phawinee Rawiaการประถมศึกษา 
1156212236206นางสาวจุฑามณี จันทาทิพย์Miss Juthamanee Janthathipการประถมศึกษา 
1166112258201นายขวัญชัย เนตรน้อยMr.khwanchai Netnoiสังคมศึกษา 
1176210488214นางสาวชนัญชิดา ประสานพันธ์Miss Chananchida Prasanphan ภาษาอังกฤษ 
1186210488112นางสาวจามจุรี อ่วมดีMs.Jamjuree Ouamdeeภาษาอังกฤษ 
1196210488117นางสาวดนพรชนก อาภรศรีMiss Danapornchanok Arpornsri ภาษาอังกฤษ 
1206210488132นางสาวศิริญญา อริยะกูลฐิติMiss Sirinya Ariyakoolthitiภาษาอังกฤษ 
1216210207121นางสาววรรณิดา ประทุมเลิศMiss Wannida Pratumlertการสอนภาษาจีน 
1226116245109นายสุพล จิตตะโคตร์Mr. Suphon Chittakotการพัฒนาชุมชน 
1236210488211นางสาวเกตสิริ ไชยสุวรรณMiss Ketsiri Chaisuwanภาษาอังกฤษ 
1246310068238นางสาวสุปราณี ปรีดาMiss supranee preedaพลศึกษา 
1256110106127นางสาวอรพินท์ บุญมาตย์Miss oarphin Boonmatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1266312258213นางสาวฐิติมา สอนจันทร์Miss Thitima Sonchanสังคมศึกษา 
1276116245119นางสาวธนัญชนก มิ่งขวัญMr.Thananchanok mingkhuan การพัฒนาชุมชน 
1286116245116นางสาวกุลนิษฐ์ มูลทาMr.Kulanit Moonthaการพัฒนาชุมชน 
1296116245125นางสาวสิริกาญจนา ขันธบุตรMiss.Sirikanjana Kantabootการพัฒนาชุมชน 
1306116245120นางสาวนรินทิพย์ สายสุนาMiss Narinthip Saysunaการพัฒนาชุมชน 
1316116245115นางสาวกัญญารัตน์ ทาจันทร์Miss Kanyarat Thajanการพัฒนาชุมชน 
1326112888148นางสาวสุรภัทร์ พิมพ์พัฒน์Miss Surapat Pimpatนิติศาสตร์ 
1336116245130นายชนะศักดิ์ ยั่วจิตร Mr Chanasak yuajitการพัฒนาชุมชน 
1346110079106นายธนกฤต เทียบแก้วMr. Thanakrit teabkeaw ดนตรีศึกษา 
1356116245103นายเดโช คำสุขMr.Dacho kumsukการพัฒนาชุมชน 
1366112888129นางสาวจิราภรณ์ โพธิวัฒน์Miss Jiraporn Potiwatนิติศาสตร์ 
1376112888136นางสาวพรพรรณ แก้วนิลMiss Pornphan kaewninนิติศาสตร์ 
1386112236212นางสาวปาณิตตา ศิริชัยPanitta Sirichaiการประถมศึกษา 
1396112888135นางสาวปรียานุช พันธเสนMiss.Preeyanoot Panthasaneนิติศาสตร์ 
1406112236232นางสาววราภรณ์ ซื่อสัตย์Miss Waraporn Suesatการประถมศึกษา 
1416116245135นางสาวสุกัญญา พรมแดนSukanya Promdaenการพัฒนาชุมชน 
1426112888134นางสาวบุญถม อุ่นใจMiss boonthom Uoonjai นิติศาสตร์ 
1436110106210นางสาวฑิตฐิตา เพิ่มศรีMiss thithita permsriภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
1446312258231นางสาวสุดารัตน์ พันธ์นาMiss Sudarat Phannaสังคมศึกษา 
1456312258225นางสาวรัชนากานต์ สาทอนMiss Ratchanakan Sathon สังคมศึกษา 
1466112247204นางสาวกรกนก บุญประภารMiss Kornkanok Boonpalpanภาษาไทย 
1476412798130นางสาวสุพิศตรา ฤทธิพรมMiss suphittra litthipromภาษาจีน 
1486312236135นางสาว สุรีรัตน์ จันดาMiss sureerat chandaการประถมศึกษา 
1496312236126นางสาววราภรณ์ จันทะเวชMiss Waraphorn Chanthawetการประถมศึกษา 
1506112798107นางสาวธันย์ชนก สุดตานนท์Miss Thanchanok Suttanonภาษาจีน 
1516112314108นายยศพล โพธิ์ดีMr Yotsaphon Phodeeการตลาด 
1526210403308นางสาวฐิติพร เภาผ่องMiss Thitiporn Phaopongการบัญชี 
1536210403303นางสาวกฤษณา โสพัฒน์Miss Kritsana Sopatการบัญชี 
1546116245124นางสาววนิดา บุตรดาMiss Wanida Butdaการพัฒนาชุมชน 
1556210403314นางสาวพรทิพย์ ผ่านพินิจMs. Porntip Panphinitการบัญชี 
1566116245122นางสาวปนัดดา คันทาMiss Panadda Khantha การพัฒนาชุมชน 
1576116245133นางสาวพิกุล บับพานMiss pikul babpanการพัฒนาชุมชน 
1586210403313นางสาวปิยะฉัตร นิสะมาMs.Piyachat Nisanaการบัญชี 
1596116245123นางสาวปนัดดา พงศ์พีระMs Panadda Pongeeraการพัฒนาชุมชน 
1606210403330นางสาวสุภลักษณ์ สมบัติมากMiss Supaluk Sombutmarkการบัญชี 
1616110414228นางสาวอภิญญา เพ็งพงษาMiss Aphinya Pengpongsaวิทยาศาสตร์ 
1626111506214นางสาวนุชนาฏ แสงบุรมย์Miss Nutchanat Sangburomสาธารณสุขชุมชน 
1636111506222นางสาววนิสา กุราชMiss Wanisa Kuratสาธารณสุขชุมชน 
1646110094147นางสาวอาธิติยา โกกะพันธ์Ms.Athitiya Kokaphanการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1656110094121นางสาวน.ส. วลัยลักษณ์ เพ็ชรักษาMiss Walailak Petchraksaการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1666110094136นางสาวสิริกุล บุญรินทร์Miss Sirikun Bunrinการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
1676110403343นางสาวปนิทสา บุญประกอบmiss panitsa boonprakodการบัญชี 
1686110226130นางสาวกัญญารัตน์ แสงมาศmiss kanyarat sangmasรัฐศาสตร์ 
1696312258202นายจิตติศักดิ์ คันศรMr. Jittisak Kansornสังคมศึกษา 
1706110226207นายณรงค์ชัย สิงหะMr.narongcha singhaรัฐศาสตร์ 
1716110226243นางสาวปริยากร พรมชาติMiss Pariyakorn Prommachatรัฐศาสตร์ 
1726110226251นางสาวสุดารัตน์ อามาตรMiss Sudarat Armartรัฐศาสตร์ 
1736110226223นายวัชรพล สืบบุตรMr. Watraphonรัฐศาสตร์ 
1746110226141นางสาวธนกร สาลีMiss Thanakorn Saleeรัฐศาสตร์ 
1756110226260นางสาวอภัสรา แพงคำศรีนางสาวAphatsara Phaengkhamsriรัฐศาสตร์ 
1766110226220นายยุทธศักดิ์ สุระสิงห์Mr. Yuttasak Surasingรัฐศาสตร์ 
1776110226235นางสาวชลธิชา เบิดสูงMiss Cholthicha Baedsoongรัฐศาสตร์ 
1786122325106นางสาวศิริลักษณ์ สิมมาคำMs.Siriluk Simmacumคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1796122325103นางสาวนิภาภรณ์ เขียวอรุณMs.Niphaphorn Khiawarunคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1806110226265นายศรัณย์ภัทร ประจิมMr.Saranpat Prajimรัฐศาสตร์ 
1816110403124นางสาวรพีภรณ์ พรมสินMs. Rapeeporn Promsinการบัญชี 
1826110226206นายชิชนุ สุกใสMr. chitchanu sooksai รัฐศาสตร์ 
1836110226261นางสาวปนัดดา บุญต่อPanadda Boontorรัฐศาสตร์ 
1846110226146นางสาวเลิศลักษณ์ องอาจLoetlak ongartรัฐศาสตร์ 
1856110226214นายนรุเบศร์ เหล็กดีเศษNarubath lekbeedsadรัฐศาสตร์ 
1866110226137นางสาวญาดา นันทโคตรMiss Yada Nantakotรัฐศาสตร์ 
1876110226225นายศุภชัย จำปาใดMr.Supachai Champadaiรัฐศาสตร์ 
1886110226210นายธนกร บูระณะMr. Thanakorn Booranaรัฐศาสตร์ 
1896110226227นายอิทธิพัทธ์ พิมพ์เสนาMr. Ittipat Phimpenaรัฐศาสตร์ 
1906110226108นายณัฐนนท์ พรหมจันทร์Mr.nuttanon promjanรัฐศาสตร์ 
1916110983123นางสาวภัณฑิลา เหรียญทองMs. Panthila Rianthong วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
1926110041104นายอานนท์ อินธิมาศMr.arnon inthimatเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
1936110392206นางสาวปภาดา สีการMiss papada seekarnคอมพิวเตอร์ศึกษา 
1946111506216นางสาวพรนภา ถาวรMiss. Pornnapa Thawornสาธารณสุขชุมชน 
1956111506218นางสาวภัสรา เศรษฐนันท์Miss Phatsara Setthananสาธารณสุขชุมชน 
1966111506125นางสาวศิริลักษณ์ คชแพทย์Miss Sirilak kotchapatสาธารณสุขชุมชน 
1976111506106นางสาวชลลดา ขุนนครMiss Chollada Khunnakornสาธารณสุขชุมชน 
1986111506137นางสาวศิษฎาภา มะโนธรรมMiss Siddapa Manothamสาธารณสุขชุมชน 
1996111506128นางสาวสุภาวรรณ บุญจันทร์miss.suphwan boonjanสาธารณสุขชุมชน 
2006111506131นางสาวอภิญญา ประถมภาสMs.Apinya Prathomphatสาธารณสุขชุมชน 
2016111506129นางสาวสุริษา คำสอนMr.surisa komsornสาธารณสุขชุมชน 
2026111506202นางสาวกานติมา อนันต์กัญญาMrs. Kantima Anankanyaสาธารณสุขชุมชน 
2036212236201นายบัญชา บุตรดีMr.Bancha Butdeeการประถมศึกษา 
2046410633124นางสาวลลนา จิตรแสวงMs. Lalana Chitsawaengคณิตศาสตร์ 
2056111506114นางสาวนิภาพร นางวงค์Miss nipaporn nangwongสาธารณสุขชุมชน 
2066111506126นางสาวสริญญา โคตทะจักรMiss sarinya khotthachakสาธารณสุขชุมชน 
2076111506204นางสาวจิราพร ป้องเศร้าMiss Jiraporn Pongsao สาธารณสุขชุมชน 
2086111506108นางสาวฐิติยาภรณ์ ยอดศรีMiss Thitiyaporn yodrsiสาธารณสุขชุมชน 
2096111506112นางสาวนฤมล ทองศักดิ์Miss Naruemon Thongsakสาธารณสุขชุมชน 
2106111506130นางสาวสุวรรณา ศรศิริMs.Suwanna Sonsiriสาธารณสุขชุมชน 
2116111506210นางสาวธนัชพร ทวีชาติMiss.?Tanatphorn? Taweechatสาธารณสุขชุมชน 
2126111506124นางสาววิลาสินี ลายเขียนMiss wilasinee. laikianสาธารณสุขชุมชน 
2136111506228นางสาวสุมลฑา พาลีMiss Sumontha Phaliสาธารณสุขชุมชน 
2146111506135นางสาวชลดา มะปรางค์Ms Chonlada maprangสาธารณสุขชุมชน 
2156111506138นางสาวศศิธร พรมรัตน์Miss Sasithorn Promratสาธารณสุขชุมชน 
2166111506110นางสาวทิพย์นภา ทองบางMiss thipnapha thongbangสาธารณสุขชุมชน 
2176111506213นางสาวนิธิพร บุญทองMiss Nitiporn Boonthong สาธารณสุขชุมชน 
2186111506220นางสาวระพีพร นพเก้าMiss Rapeeporn Noppakaoสาธารณสุขชุมชน 
2196111506224นางสาวศรัญญา ญาณสาลีMiss Saranya Yansaleeสาธารณสุขชุมชน 
2206111506203นางสาวขนิษฐา เสนาภักดิ์Misskhanittha Senapakสาธารณสุขชุมชน 
2216111506215นางสาวปนัดดา ผันอากาศMiss Panatda panarkatสาธารณสุขชุมชน 
2226111506211นางสาวธัญรัตน์์ เกษสกุลMissThanyarat Ketsakul สาธารณสุขชุมชน 
2236110084106นางสาวฐาปนีย์ รินชาลีMiss Tapanee Rinchaleeวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2246110084105นางสาวชุติมา จรูญลักษณานุชิตMiss Chutima Jaroonlaksananuchitวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2256111506239นางสาวปิยาอร มงคลโคตรMiss.Piyaon Mongkonkotสาธารณสุขชุมชน 
2266111506230นางสาวสุวรรณี อินโบราณMiss Suwannee inboranสาธารณสุขชุมชน 
2276111506109นางสาวณัฐวดี อินทรธรรมMissNatwadee Aintaratamสาธารณสุขชุมชน 
2286110084109นางสาวพิมลวรรณ ใจกล้าMiss Phimonwan Jaikla วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2296111506206นางสาวชลลดา อิสลามMs.chonlada islamสาธารณสุขชุมชน 
2306110014109นางสาวสุทาพร สีเขียวMiss Suthaporn Sikeawวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2316111506221นางสาวรุ่งนภาพร เทวาMiss Rungnaphaporn Tawaสาธารณสุขชุมชน 
2326111506207นางสาวชิดชนก ชาติกระโทกChidchanok Chatkrathokสาธารณสุขชุมชน 
2336111506240นางสาวชนกนันท์ สมนึกMiss Chanoknan Somnuekสาธารณสุขชุมชน 
2346112888125นายศักดา อุดทาMr.sakda autaนิติศาสตร์ 
2356112888139นางสาวศศินา มะโนMs. Sasina Mano นิติศาสตร์ 
2366116245114นางสาวกัญญพัชร โลนะลุMs kanyapat lonaluการพัฒนาชุมชน 
2376110512124นางสาวสุทธิราพร ต้นโพธิ์Ms.suttiraporn tonphoภาษาญี่ปุ่น 
2386110403315นางสาวนัฐนันท์ สุมาตราMiss Nattanun Sumatraการบัญชี 
2396110403217นางสาวบวรรัตน์ พาหาMiss Borwonrat pahaการบัญชี 
2406110403336นางสาวสุรีย์พรรณ พวงอกMiss Sureephan puangok การบัญชี 
2416112798212นางสาววิมลณัฐ ดวงใจMiss Wimonnat Doungjaiภาษาจีน 
2426110083110นางสาวปิ่นมนัส ธรรมรัตน์Miss Pinmanat Thammaratศิลปะและการออกแบบ 
2436110037105นางสาวรัชดาภา เกิดธนกิตติ์Ratchadapa koedthanakitเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
2446110037103นางสาวนฤภร ชินนะภาMs.Narueporn Chinnapaเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
2456110095106นางสาวลดารัตน์ พูนทองMissประวัติศาสตร์ 
2466110106113นางสาวธิดารัตน์ บุตรดีMiss thidarat butdeeภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2476110106101นายเกียรติภูมิ แสงมาศMr.Kiadtiphum Saengmatภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2486110037101นายกรวรรธน์ ยอดธรรมรัตน์Mr.Korawat Yodthammaratเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง 
2496110512119นางสาววันทนา กะตะศิลาMiss Wanthana Katasilaภาษาญี่ปุ่น 
2506110512114นางสาวเพ็ญนภา แต้มพงษ์Ms.Pennapa Tamphongภาษาญี่ปุ่น 
2516110512101นายจักรพันธ์ ทองสนิทMr. Jakkaphan thongsanitภาษาญี่ปุ่น 
2526110512103นายปฏิพล แสงสกุลMr.Pathiphon Sangsakulภาษาญี่ปุ่น 
2536110512105นางสาวกาญจนา ใจเพ็งMs.Kanjana Jaipengภาษาญี่ปุ่น 
2546110512122นางสาวอรอนงค์ แก้วธานีMs.Onanong Kewthaneeภาษาญี่ปุ่น 
2556110512106นางสาวจิรภิญญา สถานพงษ์Miss Jirapinya Satanpongภาษาญี่ปุ่น 
2566110512120นางสาวสุนิตา รอดแสวงMiss Sunita Rotsawaengภาษาญี่ปุ่น 
2576112798211นางสาววารุณี ดวนใหญ่Ms. Warunee Duanyai ภาษาจีน 
2586310488213นางสาวจินตนา ศรีสุขMiss Chintana Srisukภาษาอังกฤษ 
2596112236110นางสาวนัฐวิกานต์ เชื้อจำพร Miss.Natthawikan Chuejumpornการประถมศึกษา 


---
โทรศัพท์---