บริหารจัดการระบบ
ตรวจสอบสถานนะการสมัคร
    รอบ    13-14 ก.พ. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล
    รอบ    การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
    รอบ    20 -21 ก.พ. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล(ครุศาสตร์ ปี 4)
    รอบ    27 -28 ก.พ. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล(ครุศาสตร์ ปี 5)
    รอบ    6 - 7 มี.ค. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล
    รอบ    14 มี.ค. 2564 ทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล