ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121048800091331300107974นางสาวสุดารัตน์พวงเพชร8247129
264121063300481339900753971นางสาวจิรนันท์ลุนพันธ์6747114
364121272100561339900747017นางสาวธิติมาไก่แก้ว6350113
464121223600631348700015305นางสาววิภาวีราศรี5848106
564121006800221349901149733นางสาวจีรวรรณนามภักดี58058
61339000016075นางสาววนิดาชัยนาม
764121779600571409903119610นางสาวปรียาวดีดวงแก้ว
864121779600581339500020128นางสาววรรณิษาสมร
964121779600591339900765872นางสาวสุนันท์นานิมิตร
1064121779600601449100005384นางสาววิชิดาพลทองมาก
1164121779600611339900737313นางสาวลัลดาศิลาโชติ
1264121779600621219900885399นางสาววีรพรศรีกระหวัน


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607