ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121063300411339900724076นางสาวสมประสงค์สุปัตติ514798
21339900750301นางสาวจีรนันท์สิทธิกุล
364121288800428340358000028นางสาวป่านไพรินชาพิรักษ์
464121288800431340300125858นายวัชรปานพรานแม่น
564121288800441330301274334นางสาวนุจรีเนตรน้อย


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607