ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121232500011339000025295นางสาวภัทรวดีมะลิงาม
264121232500021339000017047นางสาวอาภัสรา พันธ์ขาว
364121232500031339000020854นางสาวพรชิตาหนูอัน
464121232500041103703551094นางสาวปดิวรัดาอาตตะแทน
564121232500051339000026691นางสาวสุทธิดาหนองบัว
664121232500061339100014902นางสาวญาดาค้ำคูณ
764121232500071730601259175นายสืบศักดิ์สีสันงาม


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607