ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121224700841349901189905นางสาววรรณษาสนเพลิง9048138
264121224700061339600037979นายอภิเดชประสงค์6347110
364121224700121349901169483นายวรัทภพบุญถูกนิธิโชติ
464121224700321359200017890นางสาวศิริลักษณ์เเสงทอง
564121224700371328900013772นางสาวสุจีราใจมนต์
664121224700421329901181467นางสาวนิศารัตน์สาธุการ
764121224700531139600173327นางสาวปิยะฎาแก้วตาปี
864121224700611339500016287นางสาวทัศนีย์วงค์พินิจ
964121224700651348600007441นางสาววิมลวรรณพุ่มจันทร์
1064121224700711339900727466นางสาววรรณิษาบังคม
1164121224700761339900741507นางสาวจิราภรณ์หนองหว้า
1264121224700911339100014082นางสาวกัณธิชาเถระพันธ์


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607