ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121223600031359200008301นางสาววิชชุดาไชยวรรณ์5547102
264121223600121339900763462นางสาว ณัฐธิชาพงษ์ธนู
364121223600131342100125244นางสาวชรินรัตน์โพธิสาร
464121223600221339600040635นางสาวกุลวชิราไชยสาร
564121223600381349901191667นางจุฑาทิพย์ครองยุทธ
664121223600401339500017941นางสาวภัสสรบุญขาว
764121223600411348500023550นางสาวอริสาบุตรวงศ์
864121223600431329901160958นายรัชภูมิสระแก้ว
964121223600441331300108555นางสาวกนกอร คำภูดี
1064121223600461341501410143นางสาวกลิ่นลานนาวิเศษชาติ
1164121223600641370400030018นางสาวพัชรินทร์มหานิล
1264121223600671348900024588นางสาววิภาดามุทาพร


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607