ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
11339900723983นางสาวเกตุชฎาภรณ์ดวนใหญ่
21349500014110นางสาวรจรินทร์สิทธิโสม
364121150600021129800125920นางสาวดรุณีอินธิพันธ์
464121150600021339500016392นางสาวมณีรัตน์สุขประโคน
564121150600021348900032068นางสาวจารุวรรณ สามิลา
664124150600011350101682714นางสาวภูมมรินทร์แก้วคำจันทร์


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607