ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121272100481339900736244นางสาวกรรณิการ์เถกิงสุข7450124
264121272100141619600002706นางสาวณัฐธิดามานะพระ6450114
364121224700402332000014155นางสาวชาลิดาเรืองสาย6448112
464121150600011349200018969นางสาวกัญญุตาบุอ่อน484896


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607