ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121063300011349901197517นายเอกอนันต์วราพุฒ
264121063300021409600330144นางสาวสินใจไชยจักร์
364121063300081341501414475นางสาวพิชชาพรทัดเทียม
464121063300121328700006993นางสาววิลาสินีแสนเลิศ
564121063300151339900731650นางสาวจารุตานาราช
664121063300261339200022851นางสาวชัชชฎาภรณ์สอาด
764121063300431100401140811นางสาวลลนาจิตรแสวง
864121063300531339200024144นางสาวปวีณาอุตมะ
964121063300541349901209345นางสาวพินธิตราศรีไชย
1064121063300561349901142194นายปิติภัทรบุญชิต


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607