ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121048800021339500008934นางสาวนภัสรากรคำผาย
264121048800051339100013922นางสาวกนกวรรณศรีนุเคราะห์
364121048800201339900326381นายศราวุฒิศรีบริบูรณ์
464121048800241321001449555นางสาวอรุณศรีดวงธนู
564121048800261339600024656นางสาวอรทัยซึมครบุรี
664121048800281339900735337นายกฤตลมสูงเนิน
764121048800301338700005954นางสาวจันธิมาวงษ์แก้ว
864121048800441339900761222นางสาวปภาดาไรกลาง
964121048800451339100011237นายสันติปะกิคา
1064121048800471339900751685นายพิตตินันท์วิวัฒนศิริโภคิน


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607