ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121041400121331300109322นางสาวดาวเรืองอุดมดี6550115
264121041400131339600048237นางขัฐติยาภรณ์สมร6648114
364121041400011339900760625นางสาวสมาธิ จันทร์ถา
464121041400031331600050251นางสาวปาริชาติสิงห์โคตร
564121041400081340901321970นางสาวจุฑามาศทองพรม
664121041400111339900732770นางสาวธัญญาเรศบุญส่ง
764121041400141339500016660นางสาวอุษาตะเคียนจันทร์
864121041400151348600006738นางสาวศิริกานต์จันทร์เหลือง
964121041400171348600010387นางสาววรกานต์อินทร์ทอง
1064121041400181341501412367นางสาวทิฆัมพรอ่างศิลป์
1164121041400191348800007398นายรุ่งเพชรกาทอง
1264121041400201339000014510นางกมลชนกย์มีพันธ์
1364121041400211329901183729นายทิวากรมีสัตย์


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607