ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121223600011339700013028นางสาวสุธาสินีคำศรี6848116
264121272100161331500073780นางสาวกนกพรสิทธิพร6647113
31749900847875นางสาวสุนทรีราชตราชู
464121040300011103703546252นางสาวนัทธิดาเข็มโคตร
564121040300171338700008163นางสาวสุทธิดาลำเฟือย
664121040300171339900668729นางสาวเหมือนฝัน กำพลรัตน์
764121040300171339900736783นางสาวสุดารัตน์เกษพอง


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607