ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121006800141339900758183นายวิศว สีดา80080
264121039200011100401156688นางสาวพรประภาเสนาจัน
364121039200031104200295986นายสรวิชญ์ยาเงิน
464121039200041749900867795นางสาวพัณณิตาต้นโพธิ์
564121039200051219900864413นายพลวัตจัทรชิต
664121039200061339300004439นางสาวนุชนาฎพิกุล
764121039200071349300009058นายณัฐพลเริ่มรัตน์
864121039200081339000007190นายปราณชนน์ทองนำ
964121039200091339900741272นายเอกรินทร์บุญรินทร์
1064121039200101339500021884นางสาวอชิรญา พันธ์ภักดี
1164121039200111339900739961นายจิรวิทย์ตาแสง


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607