ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121272100281339600037359นางสาวสุพรรณิการ์คงนิล6550115
264121006800251339000018698นายวรวุฒิธรรมนิยม73073
31339100017863นายณัฐวุฒิ?วงษ์จันทร์
464121022600291219900897575นายนัตพนธ์สุนสาย
564121022600291339500023607นายพัชรพลนวลแสง
664121022600291339900695301นายเกริกเกียรติรักชาติ
764121022600291339900712884นางสาวลดาวัลย์กาญจนลาภ
864121022600291339900742929นางสาวดวงนภา เพชรฎา


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607