ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121022600011331700082201นายธวัฒชัยพรมภักดี
264121022600021349901099477นายชนะพลแก้วสาลี
364121022600031331700076553นายจารุพงษ์จอมชู
464121022600041119902064971นางสาวนฤมลชินเป
564121022600051338900000808นายฤทธิเดชสอนรมย์


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607