ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121223600151340201214232นางสาวพิมพ์ญาดาชื่นชม8448132
264121272100101338900001618นางสาวพิทยารัตน์แพงยา7147118
364121272100891339100009747นางสาวพิชชาพรจันสุพรม6150111
464121063300031331600052083นางสาวศิริลักษณ์ดวนใหญ่6247109
564121020700031339200018691นางสาวรัชฎาพรนิยันตัง
664121020700041329200016281นางสาวฐิตากรสานุสันต์
764121020700051339100016107นางสาวสุภาวิณีโพธิ์งาม
864121020700061200901317221นางสาวจิดาภาอ่อนอัฐ
964121020700071100703398749นางสาวกฤตยาภรณ์เสือแก้ว
1064121020700901339900757021นางสาวกัลยารัตน์เกิดสันเทียะ


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607