ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121007900011349200017440นางสาวรัตชนกอยู่เย็น
264121007900021103703410750นายรัชชานนท์ทองอินทร์
364121007900031360600217006นางสาวไอยารินปิ่นสุวรรณ
464121007900041339000023659นายคมสันเงินลาด
564121008000011104300615711นายศศลักษณ์การมิ่ง
664121008000021339900754722นางสาวณัฐธิดาธรรมนิยม
764121008000031338700009011นายชัยพลยาระญาณ


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607