ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121006800371339900740209นายธนพลครูทอง91091
264121006800112349200002424นางสาวกนกอรอภินันทศรี
364121006800131749800296184นายชัยธวัชสายลาด
464121006800151409903113042นางสาวเมสิยาสงมี
564121006800161339900735884นายกิตติกรณ์เทศะบำรุง
664121006800191339100009984นายนัฐพลพลแสน
764121006800201101801264993นางสาวนิภาพรรณจันครา
864121006800331339500011374นายปริภัทร์ศรีภูมิ
964121006800381339900763705นางสาวจิราวดีเครือหอม
1064121006900081339900762351นายปรีชาชาญ ทะหา
1164121006900101348900021759นายจิรวัฒน์ พิมา
1264121006900191339000021842นายธนพลมุทาวัน
1364121006900211459900916632นายศศิศบุญพันธ์
1464121006900221739902017357นายพันธการสุทธะโส
1564121006900231349901202278นายจิรวัฒน์วระจันทร์
1664121006900271349300007322นายชนพลจันทร์เติบ
1764121006900291339600006909นายวุฒิพงษ์ทองขาว
1864121006900301339900759457นายเสฎฐวุฒิศรีจันทรา


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607