ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
164121006800181339200016052นางสาววรีภรณ์เเพงบุญ77077
264121006800241348700013230นายกัมปนาถบุ้งทอง76076
364121006900261349901178709นายชนาธิปศรีชื่น75075
464121006900251104300544431นายศุภณัฐริมทอง70070
564121006900141339200019922นายณัฐพลมนตรีวงศ์69069
664121006800231119902050597นายศราวุธวรรณสาย61061
764121006900111103100760805นายภัทรพล สุฤทธิ์53053
81339300005117นายนภัสถ์ระยับศรี
91339300005214นายสรรพวัตปูเรสา
1064121004800171421100085071นางสาวสุชาดานามดี
1164121004800271339000019708นายโกเมทเที่ยงทา
1264121004800271379900202347นายนาย วรรัฐแขสว่าง
1364121004800271350300188370นางสาวจีรภาคำแสน
1464121004800271104300580496นายเมฆาวุฒสังข์
1564121004800271320601301949นายภูมินทรไกรสูรย์
1664121004800271342100126585นายพิชัยเพ็งจันทร์
1764121004800271341500246544นายโชติวัฒน์สาททอง
1864121004800271340901327765นายสุริยะ ไชยรัตน์
1964121004800271339900741167นายปองพลภาษี
2064121004800271339900734292นายสหพงษ์สาลีเขียว
2164121004800271339900723827นายสถาพรฝังนิล
2264121004800271338700009267นายธัชชัยดวงเด่น
2364121004800271339000010620นายกิตติรัตนวัน
2464121006800091100703321304นายณัฐตพงษ์นรินทร์


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607