ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลำดับรหัสประจำตัวรหัสประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อสกุลonetคะแนนสาขาวัดแววสัมภาษณ์ทดสอบคะแนนรวมข้อสังเกตุ
11319800335698นายนายทินณวัฒน์บวรชาติ
264121004800021339900733032นายนทีนิพันธ์รัมย์
364121004800031348900036446นายเฉลิมเกียรติเหล่าโก๊ก
464121004800041341501411891นายเดชาวัตเทียมสุวรรณ
564121004800051339900719064นายภานุภาส เเพงภูงา


กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607