มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 770 คน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวน 130 คน
      1.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (5)
      2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  (2)
      3.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (6)
      4.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (6)
      5.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (3)
      6.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (7)
      7.  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล  (11)
      8.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (1)
      9.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (1)
      10.  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม  (12)
      11.  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (19)

คณะครุศาสตร์จำนวน 424 คน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจำนวน 58 คน
      1.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  (4)
      2.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (5)
      3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (1)
      4.  สาขาวิชาการบัญชี  (28)
      5.  สาขาวิชาการจัดการ  (6)
      6.  สาขาวิชาการตลาด  (5)
      7.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  (9)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 98 คน
      1.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  (0)
      2.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  (5)
      3.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (1)
      4.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (29)
      5.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (9)
      6.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (36)
      7.  สาขาวิชาภาษาจีน  (9)
      8.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (5)
      9.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (4)

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองจำนวน 60 คน
      1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์  (23)
      2.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (15)
      3.  สาขาวิชานิติศาสตร์  (22)รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 1/2564 จำนวน 65 คน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวน 14 คน
      1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล  (5)
      2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม  (9)

คณะครุศาสตร์จำนวน คน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจำนวน 11 คน
      1.  สาขาวิชาการบัญชี  (11)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 10 คน
      1.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (0)
      2.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (0)
      3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (3)
      4.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  (7)

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครองจำนวน 30 คน
      1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์  (11)
      2.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (5)
      3.  สาขาวิชานิติศาสตร์  (14)


งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0-4563-3578 โทรสาร 0-45643-607